ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

УКАЗ

Про Концепцію допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді


Останнi змiни внесено:

1. Схвалити Концепцiю допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi (додається).

2. Кабiнету Мiнiстрiв України, мiнiстерствам, iншим центральним та мiсцевим органам виконавчої влади забезпечити реалiзацiю основних положень i завдань Концепцiї пiд час визначення державних та галузевих стандартiв освiти вищих навчальних закладiв I i II рiвнiв акредитацiї, професiйно-технiчних i загальноосвiтнiх навчальних закладiв щодо допризовної пiдготовки молодi, а також розроблення державних i регiональних програм патрiотичного виховання населення.

Президент України
Л. Кучма

м. Київ
25 жовтня 2002 року
№ 948/2002

_____________________________________________________________________________________________________________

СХВАЛЕНО
Указом Президента України
від 25 жовтня 2002 року № 948/2002

Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді


1. Загальнi положення

Метою Концепцiї допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi (далi — Концепцiя) є:

визначення основних напрямiв удосконалення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi;

забезпечення єдностi навчання, виховання, розвитку i психологiчної пiдготовки молодi до захисту Вiтчизни;

вироблення єдиних поглядiв на проблему виховання патрiота i громадянина;

визначення ролi державних органiв в органiзацiї та проведеннi допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi;

удосконалення педагогiчних форм i методiв навчання молодi основ вiйськової справи;

формування у молодi високої патрiотичної свiдомостi, нацiональної гiдностi, готовностi до виконання громадянського i конституцiйного обов’язку щодо захисту нацiональних iнтересiв України;

узгодження дiй мiнiстерств, iнших центральних та мiсцевих органiв виконавчої влади, органiв мiсцевого самоврядування щодо цiлеспрямованої пiдготовки молодi до захисту Вiтчизни;

створення системи шефських зв’язкiв вiйськових частин i вищих вiйськових навчальних закладiв з навчальними закладами, в яких проводиться допризовна пiдготовка, взаємодiї з ветеранськими та iншими громадськими органiзацiями патрiотичного спрямування.

Допризовна пiдготовка i вiйськово-патрiотичне виховання молодi мають здiйснюватися вiдповiдно до вимог та законiв України, актiв Президента України та Кабiнету Мiнiстрiв України i за такими принципами:

державна спрямованiсть;

науковiсть;

прiоритет гуманiстичних i демократичних цiнностей, повага до конституцiйних прав i свобод людини i громадянина;

виховання молодi на патрiотичних, iсторичних та бойових традицiях Українського народу;

взаємозалежнiсть та узгодженiсть змiсту, форм i методiв допризовної пiдготовки та виховної роботи.

2. Основи органiзацiї допризовної пiдготовки молодi

Головними завданнями допризовної пiдготовки є:

ознайомлення молодi з основними положеннями Конституцiї України про захист Вiтчизни, , , iнших нормативно-правових актiв з питань оборони, вiйськового будiвництва та проходження вiйськової служби;

усвiдомлення молоддю свого обов’язку в разi виникнення загрози суверенiтету та територiальнiй цiлiсностi України;

набуття знань про функцiї Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, їх характернi особливостi;

засвоєння основ вiйськової справи, цивiльної оборони i медико-санiтарної пiдготовки;

здiйснення психологiчної пiдготовки до вiйськової служби.

Допризовна пiдготовка має здiйснюватися за такими напрямами:

1) вивчення iсторiї українського вiйська

Розглядаються призначення, органiзацiйна структура, озброєння i тактика ведення бойових дiй (визначнi битви) вiйська княжих часiв, козацького вiйська, вiйськових формувань у боротьбi за нацiональну державнiсть у 1917–1920 роках, у тому числi українських сiчових стрiльцiв, армiї Української Народної Республiки, Радянської Армiї, Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань. Формування у молодi iдеалу людини-патрiота, захисника Вiтчизни на прикладах героїчної боротьби Українського народу за незалежнiсть;

2) ознайомлення iз законодавством з вiйськових питань

Вивчаються положення , , , , , , , Воєнної доктрини України, статути Збройних Сил України, положення про проходження вiйськової служби, особливо в частинi, що стосується прав, обов’язкiв i вiдповiдальностi громадян за порушення законодавства про загальний вiйськовий обов’язок i вiйськову службу. Формуються правильнi уявлення про походження Вiйськової присяги i бойового прапора, вiйськових вiдзнак i символiки України, про змiст, значення та порядок складання Вiйськової присяги. Розкриваються вiдмiнностi мiж вiйськовою та альтернативною (невiйськовою) службою;

3) ознайомлення iз структурою i завданнями Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань

Набуваються знання про призначення, структуру i завдання Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, видiв Збройних Сил України, напрями їх реформування та розвитку, основнi види озброєння i вiйськової технiки, професiї, якi використовуються у вiйськах. Вивчаються iснуючi в Українi системи вiйськової пiдготовки та органiзацiї внутрiшньої i вартової служби, повсякденної життєдiяльностi вiйськ. Проводиться ознайомлення з основними нормами речового, продовольчого i грошового забезпечення вiйськовослужбовцiв;

4) вивчення основ Цивiльної оборони України

З урахуванням знань та вмiння, набутих пiд час засвоєння програми «Безпека життєдiяльностi людини»:

вивчаються основи Цивiльної оборони України, зокрема способи i засоби захисту населення вiд наслiдкiв аварiй, катастроф, стихiйного лиха i сучасних засобiв ураження, вражальної дiї основних небезпечних хiмiчних речовин, якi використовуються у промисловостi та сiльському господарствi, порядок оповiщення населення про заходи цивiльної оборони, основи рятувальних та iнших невiдкладних робiт пiд час лiквiдацiї наслiдкiв аварiй, катастроф, стихiйного лиха;

органiзується навчання щодо здiйснення на практицi заходiв iз захисту населення пiд час надзвичайних ситуацiй техногенного, природного i воєнного характеру, роботи з приладами радiацiйної i хiмiчної розвiдки та дозиметричного контролю, дiй у складi поста радiацiйного i хiмiчного спостереження;

проводиться ознайомлення з основами здiйснення заходiв щодо евакуацiї населення, органiзацiї захисту тварин i рослин, проведення дезактивацiйних, дегазацiйних, дезiнфекцiйних робiт, часткової та повної санiтарної обробки людей, з уражальними факторами в разi застосування зброї масового ураження;

5) набуття практичних навичок з основ вiйськової справи, у тому числi з вогневої, тактичної, прикладної фiзичної та медико-санiтарної пiдготовки

Пiд час занять з вогневої пiдготовки вивчаються правила безпеки пiд час поводження iз зброєю, призначення, бойовi властивостi i принцип роботи сучасної стрiлецької зброї, ручних осколкових гранат. Для виконання вправ з практичних стрiльб з малокалiберної (пневматичної) гвинтiвки i автомата використовуються тири та стрiльбища навчальних закладiв, базових навчальних закладiв i центрiв допризовної пiдготовки у районах (мiстах), навчальних закладiв Товариства сприяння оборонi України, вiйськових частин i вищих вiйськових навчальних закладiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань, а в разi розташування навчальних закладiв на великiй вiдстанi вiд вiйськових частин — органiв внутрiшнiх справ.

Тактична пiдготовка має надати молодi знання про характеристику загальновiйськового бою, види вогню i маневру, органiзацiю механiзованого вiддiлення у вiйськах, основи топографiї, навчити застосовувати способи пересування на полi бою, обирати та обладнувати вогневу позицiю, вести спостереження в заданому секторi, визначати розташування цiлей вiдносно орiєнтирiв, застосовувати ручнi гранати.

Прикладна фiзична пiдготовка спрямовується на розвиток сили, витривалостi, швидкостi, спритностi, смiливостi, координацiї рухiв. Молодь залучається до регулярних занять фiзичною культурою i спортом, у тому числi прикладними видами спорту, набуває навичок подолання перешкод, здiйснення марш-кидкiв, метання гранат, бiгу на лижах, гiмнастики, рукопашного бою тощо.

Пiд час занять з медико-санiтарної пiдготовки вивчаються способи визначення причин припинення серцевої дiяльностi i дихання, набуваються навички правильного користування шприц-тюбиком, накладання стерильної пов’язки на голову, передплiччя, лiктьовий i плечовий суглоби, шини з пiдручного матерiалу при переломах кiсток, проведення штучної вентиляцiї легенiв i непрямого масажу серця;

6) психологiчна пiдготовка

Ця пiдготовка спрямовується на формування у молодої людини психологiчної готовностi до дiяльностi у складi вiйськового колективу в умовах проходження вiйськової служби, а також до дiй в екстремальних ситуацiях.

Допризовна пiдготовка включається як складова до визначеної державою системи освiти вищих навчальних закладiв I i II рiвнiв акредитацiї, професiйно-технiчних i загальноосвiтнiх навчальних закладiв та проводиться за програмами, затвердженими вiдповiдно до законодавства i погодженими з Мiнiстерством оборони України.

Допризовна пiдготовка є обов’язковим навчальним предметом i включається до iнварiантної частини навчального плану. Допризовна пiдготовка проводиться протягом усього навчального року. Наприкiнцi навчання органiзовуються 3–5-деннi навчально-польовi заняття на базi вiйськових частин, вiйськових комiсарiатiв, центрiв допризовної пiдготовки, базових навчальних закладiв або безпосередньо в навчальних закладах.

Курс допризовної пiдготовки доцiльно визначити з урахуванням досвiду її проведення загальним обсягом не менш як 140 навчальних годин у навчальних закладах усiх категорiй, з них 18–30 годин — на проведення навчально-польових занять. При цьому необхiдно враховувати запланований поетапний перехiд Збройних Сил України на комплектування вiйськовослужбовцями, якi проходять вiйськову службу за контрактом, що супроводжуватиметься поступовим скороченням чисельностi особового складу, строку проходження строкової вiйськової служби з 18 до 12 мiсяцiв i строкiв пiдготовки молодших спецiалiстiв у навчальних вiйськових частинах, збiльшенням кiлькостi випускникiв навчальних закладiв, якi пiсля досягнення 25-рiчного вiку без проходження строкової вiйськової служби беруться на вiйськовий облiк вiйськовозобов’язаних i призначаються для комплектування вiйськових частин на воєнний час, маючи лише допризовну пiдготовку.

Навчально-польовi заняття проводяться у формi комплексних занять з метою оцiнювання, закрiплення та вдосконалення вмiння i навичок, набутих учнями (студентами) впродовж навчального року, i передбачають виконання нормативiв з основ цивiльної оборони та вiйськової справи з використанням зброї, в тому числi стрiльбу з автомата (малокалiберної гвинтiвки) бойовими патронами, приладiв, спорядження, засобiв iнженерного озброєння та iндивiдуального захисту, спортивного обладнання тощо. Заходи, спрямованi на формування психологiчної готовностi молодi до вiйськової служби, проводяться на мiсцевостi у виглядi гри, естафети, змагання. Стрiльба з автомата (малокалiберної гвинтiвки) бойовими патронами проводиться на вiдповiдно обладнаних стрiльбищах i в тирах за планами вiйськових комiсарiатiв на пiдставi наказiв, погоджених з начальником гарнiзону (командиром вiйськової частини, начальником вищого вiйськового навчального закладу), органом управлiння освiтою i керiвником навчального закладу.

Навчальний час на допризовну пiдготовку для загальноосвiтнiх навчальних закладiв визначається базовими навчальними планами, для професiйно-технiчних навчальних закладiв — типовими навчальними планами пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв, а для вищих навчальних закладiв I i II рiвнiв акредитацiї — освiтньо-професiйними програмами пiдготовки фахiвцiв.

Програми допризовної пiдготовки мають охоплювати всi її напрями з визначенням обсягу навчальних годин за кожним роздiлом навчання, а також норм забезпечення навчальних закладiв навчальними посiбниками, озброєнням, вiйськовим та iншим майном. Крiм того, у програмах зазначаються перелiк обов’язкових елементiв навчально-матерiальної бази, основнi нормативи з основ вiйськової справи та умови їх виконання, критерiї оцiнки знань i навичок з допризовної пiдготовки.

Для поглибленого вивчення курсу допризовної пiдготовки використовуються навчальнi години, передбаченi варiативною частиною навчального плану, органiзовується гурткова робота, а також надається можливiсть навчання у спецiалiзованих класах, вiйськових лiцеях, лiцеях з посиленою вiйськово-фiзичною пiдготовкою, центрах допризовної пiдготовки та навчальних закладах Товариства сприяння оборонi України.

Передбачається можливiсть залучення до допризовної пiдготовки дiвчат за власним бажанням у разi згоди їх батькiв, опiкунiв або пiклувальникiв.

Допризовна пiдготовка молодi, яка не навчається, органiзовується за рiшенням мiсцевих державних адмiнiстрацiй та органiв мiсцевого самоврядування на базi мiських (районних) вiйськових комiсарiатiв, центрiв допризовної пiдготовки, базових навчальних закладiв, оборонно-спортивних оздоровчих таборiв або вiйськових частин залежно вiд наявних умов.

З метою розвитку заiнтересованостi учнiв (студентiв) у вивченнi основ вiйськової справи, пiдвищення рiвня їх фiзичної та психологiчної пiдготовки проводяться всеукраїнськi i регiональнi спартакiади, змагання з вiйськово-прикладних видiв спорту, iгри оборонно-масової i вiйськово-патрiотичної спрямованостi.

Для вдосконалення допризовної пiдготовки, впровадження її нових форм в умовах переходу Збройних Сил України на комплектування вiйськовослужбовцями, якi проходять вiйськову службу за контрактом, здiйснюється науково-дослiдницька робота, поглиблена спiвпраця навчальних закладiв освiти з науковими установами.

3. Основи органiзацiї вiйськово-патрiотичного виховання молодi

Завданнями вiйськово-патрiотичного виховання молодi є:

формування почуття патрiотизму, любовi до свого народу, його iсторiї, культурних та iсторичних цiнностей;

виховання громадянських почуттiв i свiдомостi, поваги до Конституцiї i законiв України, соцiальної активностi та вiдповiдальностi за дорученi державнi та громадськi справи;

формування здiбностей до аналiзу зовнiшньої та внутрiшньополiтичної обстановки, вмiння на цiй основi самостiйно адекватно оцiнювати подiї, що вiдбуваються у державi i свiтi, свою роль та мiсце в цих подiях, а також у пiдтриманнi належної обороноздатностi країни;

створення нормативно-правової бази та комплексу заходiв щодо виховання патрiотичних почуттiв i свiдомостi громадян України;

формування прагнення до оволодiння вiйськовими знаннями, вiдповiдного рiвня фiзичної пiдготовки та витривалостi;

пiдвищення престижу вiйськової служби, вiйськова професiйна орiєнтацiя молодi, формування i розвиток мотивацiї, спрямованої на пiдготовку до захисту Української держави i служби у Збройних Силах України та iнших вiйськових формуваннях, здiйснення конкурсного вiдбору кандидатiв для вступу у вищi вiйськовi навчальнi заклади i проходження вiйськової служби за контрактом;

створення системи вiйськово-патрiотичного виховання.

Вiйськово-патрiотичне виховання молодi здiйснюється за такими напрямами:

державний — базується на забезпеченнi державою системи вiйськово-патрiотичного виховання;

соцiальний — грунтується на вивченнi норм моралi, їх дотриманнi, орiєнтований на усвiдомлення прiоритету загальнолюдських цiнностей та iнтересiв, виховання шанобливого ставлення до культури, iсторiї, мови, звичаїв i традицiй Українського народу;

вiйськовий — передбачає вивчення вiйськової iсторiї України, переможних битв українського вiйська, основних зразкiв технiки i озброєння Збройних Сил України, набуття початкових навичок користування ними, пiдвищення фiзичної загартованостi в iнтересах пiдготовки до захисту Вiтчизни;

психолого-педагогiчний — грунтується на вивченнi психологiчних особливостей молодi, їх урахуваннi у процесi пiдготовки юнакiв до вiйськової служби, проведеннi методичної роботи з узагальнення та поширення передового досвiду вiйськово-патрiотичного виховання, вдосконаленнi форм i напрямiв цiєї дiяльностi;

правовий — передбачає формування глибоких правових знань, прищеплення високої правової культури.

Методами вiйськово-патрiотичного виховання молодi є:

переконання — формування впевненостi в суспiльнiй корисностi дiяльностi з пiдготовки до захисту Вiтчизни;

стимулювання — реалiзується в рiзноманiтних формах заохочення та змагання;

особистий приклад — дiяльнiсть вихователя, який має бути взiрцем для молодi, забезпечити педагогiчну вимогу, вмiє надати доручення i перевiрити його виконання;

самопiдготовка — процес активного формування i самовдосконалення молодої людини, виховання почуття патрiотизму, яке реалiзується шляхом самозобов’язання, самостiйного навчання та самоконтролю.

Вiйськово-патрiотичне виховання здiйснюється у формi лекцiй, бесiд, розповiдей, екскурсiй до музеїв вiйськових частин, установ, пiдприємств, вищих навчальних закладiв, зустрiчей iз ветеранами вiйни, працi та вiйськової служби, походiв по мiсцях бойової слави, пошукової роботи, участi у роботi клубiв та гурткiв вiйськово-патрiотичного спрямування.

Однiєю з основних форм вiйськово-патрiотичного виховання є вiйськово-шефська робота, яка полягає в установленнi та пiдтриманнi зв’язкiв вiйськових частин, вищих вiйськових навчальних закладiв з органами державної влади, органами мiсцевого самоврядування, трудовими колективами, цивiльними навчальними закладами, громадськими органiзацiями з метою проведення спiльних заходiв з вiйськово-патрiотичного виховання молодi, виховання у неї громадянських почуттiв та якостей.

Для органiзацiї вiйськово-шефської роботи, вiйськової професiйної орiєнтацiї i патрiотичного виховання молодi на основi пропозицiй вiйськових комiсарiатiв, погоджених з органами управлiння освiтою, наказами командувачiв вiйськ оперативних командувань (начальникiв гарнiзонiв) вiйськовi частини та вiйськовi навчальнi заклади незалежно вiд їх пiдпорядкування закрiплюються за цивiльними навчальними закладами з урахуванням можливостi подальшого комплектування випускниками цих навчальних закладiв шефських вiйськових частин пiд час призову на строкову вiйськову службу та вiйськову службу за контрактом.

Формами вiйськово-шефської роботи є:

органiзацiя днiв вiдвiдування вiйськових частин з нагоди державних та вiйськових професiйних свят, днiв частин, днiв складання Вiйськової присяги;

запрошення представникiв пiдшефних колективiв як спостерiгачiв пiд час проведення тактичних навчань, органiзацiя тематичних вечорiв, зустрiчей з особовим складом вiйськових частин, сiм’ями вiйськовослужбовцiв;

залучення молодi до участi в упорядкуваннi меморiальних комплексiв, пам’ятникiв, братських могил, iнших поховань захисникiв Вiтчизни;

надання допомоги мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування у створеннi навчально-матерiальної бази навчальних закладiв, необхiдної для проведення допризовної пiдготовки;

органiзацiя змагань з вiйськово-прикладних видiв спорту;

проведення стрiльб з автомата (малокалiберної гвинтiвки) бойовими патронами.

Органiзацiя взаємодiї органiв державної влади, органiв мiсцевого самоврядування, громадських органiзацiй, керiвникiв навчальних закладiв, пiдприємств, установ з органами вiйськового управлiння, з’єднаннями, вiйськовими частинами, вiйськовими навчальними закладами, органiзацiями та установами з питань вiйськово-патрiотичного виховання здiйснюється на пiдставi договорiв про спiвробiтництво, якi укладаються, як правило, на рiк i передбачають правовi засади спiльної роботи та порядок взаємодiї сторiн, їх взаємнi зобов’язання. Як додаток до договору може бути розроблений план спiльної роботи на рiк, що затверджується посадовими особами, якi пiдписують договiр.

Спiльнi заходи плануються з урахуванням iнтересiв сторiн та визначенням розподiлу їхнiх повноважень i вiдповiдальностi.

Загальне керiвництво вiйськово-шефською роботою здiйснюється органами виховної роботи Мiнiстерства оборони України, вiйськ Цивiльної оборони України, Державної прикордонної служби України, Нацiональної гвардiї України, а безпосереднє — органами виховної роботи видiв Збройних Сил України, управлiнь оперативних командувань, вiдповiдними органами iнших вiйськових формувань через органи виховної роботи вiйськових частин, вищих вiйськових навчальних закладiв у взаємодiї з мiсцевими органами виконавчої влади, органами мiсцевого самоврядування, а також iз заiнтересованими громадськими та iншими органiзацiями.

4. Кадрове забезпечення i навчально-матерiальна база допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi

Проведення допризовної пiдготовки та органiзацiю вiйськово-патрiотичного виховання молодi забезпечують викладачi допризовної пiдготовки (заступники керiвникiв навчальних закладiв з вiйськово-патрiотичного виховання або виховної роботи чи фiзичної культури i спорту), якi входять до штату навчального закладу. Крiм цього, до проведення занять з допризовної пiдготовки на договiрних засадах можуть залучатися представники вiйськових частин, вищих вiйськових навчальних закладiв та вiйськових комiсарiатiв.

На посади викладачiв допризовної пiдготовки призначаються випускники вищих педагогiчних навчальних закладiв, якi здобули освiту за спецiальнiстю викладача допризовної пiдготовки, а також офiцери запасу або у вiдставцi, якi мають вищу освiту, спроможнi за вiком i станом здоров’я якiсно проводити заняття.

Пiдготовка викладачiв допризовної пiдготовки здiйснюється у вiйськових навчальних пiдроздiлах вищих педагогiчних навчальних закладiв. Добiр кандидатiв на навчання в них провадять вiйськовi частини з вiйськовослужбовцiв, якi пiдлягають звiльненню в запас, а також вiйськовi комiсарiати разом з органами управлiння освiтою з цивiльної молодi.

Викладач допризовної пiдготовки має знати вимоги щодо пiдготовки молодi до вiйськової служби, постiйно пiдвищувати свiй професiйний рiвень.

Викладач допризовної пiдготовки (заступник керiвника навчального закладу з вiйськово-патрiотичного виховання або виховної роботи чи фiзичної культури i спорту):

органiзовує i проводить заняття з допризовної пiдготовки;

бере участь у створеннi та вдосконаленнi навчально-матерiальної бази, необхiдної для проведення допризовної пiдготовки;

веде облiк, зберiгає та видає озброєння, боєприпаси i вiйськове майно, не менш як один раз на мiсяць перевiряє їх наявнiсть i технiчний стан;

органiзовує разом з викладачем фiзичної культури змагання з вiйськово-прикладних видiв спорту;

бере участь в органiзацiї та проведеннi районних (мiських) змагань з вiйськово-прикладних видiв спорту i цивiльної оборони;

використовує вiйськово-шефську допомогу для пiдвищення ефективностi занять з допризовної пiдготовки;

веде роботу з вiйськово-професiйної орiєнтацiї молодi, вiдбору i пiдготовки їх для вступу до вищих вiйськових навчальних закладiв;

бере участь у складаннi характеристик на юнакiв допризовного i призовного вiку, проведеннi заходiв, пов’язаних з припискою громадян до призовних дiльниць, а також забезпечує своєчасне прибуття юнакiв за викликом до вiйськових комiсарiатiв;

органiзовує i разом з педагогiчним колективом навчального закладу проводить роботу з вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

Викладач допризовної пiдготовки систематично пiдвищує свiй професiйний рiвень пiд час навчально-методичних зборiв, навчання на факультетах при iнститутах пiдвищення квалiфiкацiї та перепiдготовки кадрiв, методичних занять, роботи в позаштатних методичних радах при вiйськових комiсарiатах, у методичнiй комiсiї навчального закладу, а також самостiйно.

Для проведення допризовної пiдготовки в навчальних закладах створюється навчально-матерiальна база, яка має забезпечити виконання вiдповiдних програм. У разi вiдсутностi в навчальному закладi окремих елементiв навчально-матерiальної бази (тирiв, смуги перешкод тощо) за рiшенням мiсцевого органу виконавчої влади або органу мiсцевого самоврядування заняття проводяться на базi iншого навчального закладу. З цiєю метою, а також для забезпечення умов для поглибленого вивчення курсу допризовної пiдготовки, проведення цiлеспрямованої роботи з вiйськової професiйної орiєнтацiї в мiстах, районах можуть створюватися центри допризовної пiдготовки, базовi навчальнi заклади, використовуватися навчальнi заклади Товариства сприяння оборонi України.

Для проведення занять iз допризовної пiдготовки i заходiв щодо вiйськово-патрiотичного виховання молодi (особливо пiд час проведення навчально-польових занять) максимально використовується база шефських вiйськових частин i вищих вiйськових навчальних закладiв Збройних Сил України та iнших вiйськових формувань.

Навчальнi заклади забезпечуються програмами, пiдручниками та навчально-методичними посiбниками з допризовної пiдготовки в установленому порядку.

Озброєння, боєприпаси i вiйськове майно видаються Мiнiстерством оборони України у користування навчальним закладам через органи постачання оперативних командувань i вiйськовi комiсарiати вiдповiдно до норм, установлених програмами допризовної пiдготовки, погодженими з цим Мiнiстерством.

Вiдповiдно до програм допризовної пiдготовки органи управлiння у справах цивiльної оборони та органи охорони здоров’я забезпечують навчальнi заклади навчальним майном згiдно iз заявками органiв управлiння освiтою.

Фiнансове забезпечення допризовної пiдготовки здiйснюється в межах призначень на освiту, передбачених Законом України про Державний бюджет.

Для проведення заходiв iз вiйськово-патрiотичного виховання використовуються заклади культури, музеї, кiмнати бойової i трудової слави, вiйськово-патрiотичнi клуби тощо, органiзовуються догляд та впорядкування меморiальних комплексiв, пам’ятникiв, братських могил та iнших поховань захисникiв Вiтчизни.

5. Органiзацiя i керiвництво допризовною пiдготовкою i вiйськово-патрiотичним вихованням молодi

Вiдповiдальнiсть за органiзацiю та проведення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi несуть у межах повноважень мiнiстерства та iншi центральнi i мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування.

Мiнiстерство освiти i науки України, iншi центральнi органи виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади:

здiйснюють керiвництво допризовною пiдготовкою i вiйськово-патрiотичним вихованням молодi;

розробляють i затверджують або погоджують нормативно-правовi акти з питань допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi;

забезпечують навчально-методичну пiдготовку викладачiв допризовної пiдготовки;

планують i разом з Мiнiстерством оборони України органiзовують настановнi збори для осiб, якi вперше призначаються на посаду викладача допризовної пiдготовки;

надають допомогу органам управлiння освiтою в органiзацiї та проведеннi допризовної пiдготовки, створеннi навчально-матерiальної бази, зберiганнi озброєння, боєприпасiв i вiйськового майна;

вивчають, узагальнюють та поширюють позитивний досвiд проведення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

Мiнiстерство оборони України за участю iнших центральних органiв виконавчої влади:

розробляє та погоджує нормативно-правовi акти з питань допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi;

органiзовує i проводить навчально-методичнi збори з посадовими особами вiйськових комiсарiатiв, якi вiдповiдають за допризовну пiдготовку i вiйськово-патрiотичне виховання молодi;

бере участь у розробленнi програм допризовної пiдготовки;

узагальнює i поширює позитивний досвiд проведення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

Іншi органи управлiння освiтою:

забезпечують виконання заходiв з питань органiзацiї та проведення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi;

органiзовують проведення навчально-польових занять з метою закрiплення знань i навичок, набутих на заняттях з допризовної пiдготовки;

сприяють створенню навчально-матерiальної бази i належних умов для набуття теоретичних знань та практичних навичок пiд час проведення класних i навчально-польових занять;

надають допомогу навчальним закладам у встановленнi та розвитку шефських зв’язкiв з розташованими на територiї областi, мiста, району вiйськовими частинами, вищими вiйськовими навчальними закладами;

вивчають, узагальнюють i поширюють позитивний досвiд проведення допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

Управлiння оперативних командувань:

розробляють i здiйснюють заходи щодо органiзацiї шефської роботи та вiйськово-патрiотичного виховання молодi силами вiйськових частин i вищих вiйськових навчальних закладiв, незалежно вiд їх пiдпорядкування, розташованих на територiї оперативного командування;

вживають заходiв щодо забезпечення навчальних закладiв озброєнням, боєприпасами i вiйськовим майном вiдповiдно до норм, визначених програмами допризовної пiдготовки;

надають мiсцевим органам виконавчої влади та органам мiсцевого самоврядування допомогу в створеннi навчально-матерiальної бази навчальних закладiв, необхiдної для проведення допризовної пiдготовки.

Разом з органами управлiння освiтою у повсякденному керiвництвi допризовною пiдготовкою i вiйськово-патрiотичним вихованням молодi беруть участь вiйськовий комiсарiат Автономної Республiки Крим, обласнi, Київський та Севастопольський мiськi, районнi (мiськI) вiйськовi комiсарiати.

Вiйськовi комiсарiати:

проводять добiр кандидатiв на посади викладачiв допризовної пiдготовки;

органiзовують i проводять методичну пiдготовку викладачiв допризовної пiдготовки; планують i органiзовують стрiльби з автомата (малокалiберної гвинтiвки) бойовими патронами пiд час навчально-польових зборiв з молоддю, яка проходить допризовну пiдготовку, показ їй науково-популярних, хронiкально-документальних кiнофiльмiв на вiйськово-патрiотичну тематику;

органiзовують разом з начальниками гарнiзонiв, командирами вiйськових частин i начальниками вищих вiйськових навчальних закладiв вiйськово-шефську роботу i вiйськово-патрiотичне виховання молодi;

iнформують мiсцевi органи виконавчої влади та органи мiсцевого самоврядування про стан допризовної пiдготовки.

Командири вiйськових частин i начальники вищих вiйськових навчальних закладiв разом з вiйськовими комiсарiатами надають шефську допомогу органам управлiння освiтою, навчальним закладам в органiзацiї допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi.

Керiвники навчальних закладiв несуть вiдповiдальнiсть за проведення та стан допризовної пiдготовки, вiйськово-патрiотичного виховання, створення i вдосконалення навчально-матерiальної бази, пiдготовку молодi до навчально-польових зборiв, зберiгання озброєння, боєприпасiв i вiйськового майна.

Нормативи з допризовної пiдготовки, критерiї оцiнки якостi засвоєння учнями курсу допризовної пiдготовки та основнi вимоги до навчально-матерiальної бази визначаються програмами допризовної пiдготовки.

Для органiзацiї роботи з питань допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi у Мiнiстерствi оборони України, Мiнiстерствi освiти i науки України, iнших центральних органах виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, а також в управлiннях оперативних командувань, вiйськових комiсарiатах, управлiннях (вiддiлах) мiсцевих органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування з питань управлiння освiтою, у справах цивiльної оборони, охорони здоров’я, сiм’ї та молодi, фiзичної культури i спорту визначаються структурнi пiдроздiли або посадовi особи, якi вiдповiдають за стан цiєї роботи, органiзацiю взаємодiї i координацiї дiй мiж центральними органами виконавчої влади, їх мiсцевими органами, навчальними закладами, вiйськовими частинами та вищими вiйськовими навчальними закладами.

Контроль за органiзацiєю, проведенням i результатами допризовної пiдготовки, її програмним i методичним забезпеченням здiйснюється Мiнiстерством оборони України, Мiнiстерством освiти i науки України, iншими центральними органами виконавчої влади, яким пiдпорядкованi навчальнi заклади, мiсцевими органами виконавчої влади та органами мiсцевого самоврядування.

Перевiрку якостi засвоєння учнями програм допризовної пiдготовки, методичної пiдготовки викладачiв, стану навчально-матерiальної бази та органiзацiї вiйськово-патрiотичного виховання молодi i надання допомоги з цих питань здiйснюють також управлiння оперативних командувань, вiйськовi комiсарiати разом з органами управлiння освiтою, у справах цивiльної оборони та охорони здоров’я.

У разi потреби при Радi мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, мiсцевих державних адмiнiстрацiях та органах мiсцевого самоврядування утворюються комiтети (координацiйнi ради) з питань допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi, до складу яких може бути включено педагогiчних працiвникiв, працiвникiв фiзичної культури i спорту, культури i мистецтва, представникiв вищих вiйськових навчальних закладiв, вiйськових частин i вiйськових комiсарiатiв, Товариства сприяння оборонi України, а також iнших громадських органiзацiй за їх згодою. Комiтети (координацiйнi ради) з питань допризовної пiдготовки i вiйськово-патрiотичного виховання молодi планують, органiзовують i проводять свою роботу вiдповiдно до положень про них, якi затверджуються керiвниками мiсцевих органiв виконавчої влади (органiв мiсцевого самоврядування).

Кiлькiсть переглядiв: 281

Коментарi