Звіт директора Залізнопортівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Мельничук І.О. про умови виконання контракту

за 2017 рік.

Характеристиказакладу освіти

Протягом 2017 року Залізнопортівська ЗОШ І-ІІ ст. працювала згідно Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», забезпечувала конституційне право громадян на освіту, діяла згідно Статуту школи та програми розвитку школи на 2013-2018 роки. Навчально-виховний процес в школі було організовано відповідно до навчальних планів на 2016-2017 та 2017-2018 навчальні роки та планів роботи Залізнопортівської ЗОШ І-ІІІ ст.. Реалізація інваріативної та варіативної складових навчального плану здійснювалася за державними програмами.

Педагогічний колектив працює над загально шкільною науково-методичною проблемою «Створення умов успішного досягнення учнями базової компетентності відповідно Державного стандарту».

Мета роботи школи:

- створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні Державних стандартів, для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку, забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності;

- формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

Головними завданнями школи є:

1. Забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту, формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину й суспільство.

2. Забезпечення моральної, інтелектуальної та психологічної готовності учнівської молоді до здобуття освіти.

3. Забезпечення відповідних умов для навчання і виховання фізично та психічно здорової особи.

4. Створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, розкриття в них позитивних природних нахилів, здібностей і обдарованостей.

5. Запровадження системи варіативного навчання відповідно до потреб і здібностей учнів.

Педагогічний колектив працював над вирішенням наступних проблем:

1. Створення якісно реформованого освітнього середовища навчального закладу, системи управління школою на основі моніторингу, використання проектних технологій.

2. Робота над підвищенням навчальних досягнень учнів, їх вихованості. Робота з обдарованими дітьми.

3. Активізація всіх ланок учнівського самоврядування.

4. Ресурсне забезпечення якості освіти. Поліпшення матеріально-технічної бази школи, дидактичного забезпечення навчального процесу.

5. Проблема збереження здоров’я учнів.

Основною місією школи є: створення соціальної моделі учня з активною життєвою позицією, життєвою компетенцією, культурою спілкування, здатністю вести здоровий спосіб життя.

Головним показником якісних змін в 2016-2017 н.р. стали:

1. Створення комфортних умов навчання;

2. Якісний ріст рівня освіти;

3. Рейтинг навчального закладу;

4. Конкурентоздатність випускників;

Завдання на 2017-2018 н.р.

1. Створення умов для здобуття повноцінної освіти на рівні державних стандартів для реалізації індивідуальних творчих потреб, повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку.

2. Забезпечення умов для самовираження, самореалізації, саморозвитку учнів через різні види діяльності.

3. Формування творчо мислячої особистості, здатної до продуктивної праці у світі, що динамічно розвивається.

4. Організація виховного процесу на засадах національно-патріотичного виховання. Спрямованість педагогічної діяльності на досягнення вихованості учнів.

5. Використання потенціалу батьків і благодійників у створенні культурно-розвиваючого середовища школи, поліпшення матеріально-технічної бази.

Загальна характеристика

стану освітнього процесу.

1. Загальна інформація про школу

Залізнопортівська ЗОШ І-ІІІ ст.. є комунальною власністю Новофедорівської сільської ради. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти, молоді та спорту Голопристанської РДА. Будівля школи прийнята в експлуатацію у 1985 році. Земельна ділянка, яка примикає до школи, має площу 1,6 га. Будівля і земельна ділянка приватизовані Новофедорівською сільською радою.

В школі працює 20 вчителів, 15 жінок, 5 чоловіки, 19 основних працівників та 1 сумісник.

ОСВІТА ВЧИТЕЛІВ:

1. Вища -19 чол. – 100%.

2. Працює за фахом – 19 чол.

3. Суміжні спеціальності – 1 чол.

СТАЖ РОБОТИ:

1. До 3 років – -- чол.

2. від 3 до 10 років – 7 чол.

3. Від 10 до 20 років – 6 чол.

4. Вище 20 років – 6 чол.

Середній вік педагогічного колективу – 32 роки.

КАТЕГОРІЇ:

1. спеціаліст – 5 чол.

2. ІІ категорія – 4 чол.

3. І категорія – 3 чол.

4. Вища категорія – 7 чол.

5. Звання старший вчитель мають 6 вчителів.

В закладі працівників з числа обслуговуючого персоналу 12 чол. постійних та 3 (кочегари) сезонних.

Всього працівників 34 чол.

В Залізнопортівській ЗОШ І-ІІІ ст.. навчається 138 учнів із них 2 учня знаходяться на індивідуальному навчанні. У 10-11 класах середня наповнюваність складає 5 учнів.

Початкова школа має 4 класи та нараховує 63 учень.

Основна: 5 класів – 64 учень;

Старша: 2 класи –11 учнів

Школа працює в одну зміну.

2. Кадрове забезпечення.

Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педагогічних працівників. Школа забезпечена штатними працівниками на 100 відсотків. Працюють у школі учителі із малим досвідом роботи: Смірнов О.Д. – вчитель трудового навчання та інформатики, Куц Ольга Вадимівна, учитель історії. Більшість вчителів мають стаж понад 5 років, це свідчить про факт зменшення плинності кадрів.

За 2017 рік курси підвищення кваліфікації пройшли 7 працівників – 100% від наданих замовлень.

Паспорт школи

№ п/п

Показники

Стан

1.

Мова навчання

Українська

2.

Кількість класів

11

3.

Загальне число учнів

138

1-4

63

5-9

64

10-11

11

Індивідуальне навчання

2

4.

Кількість учнів, охоплених гарячим харчуванням

89

5.

Кількість дітей пільгових категорій:

Діти – сироти

---

Під опікою

6

Діти - інваліди

1

Діти з багатодітних сімей

25

Діти з малозабезпечених сімей

16

Чорнобильці

1

Напівсироти

---

Матері-одиначки

---

„Д” облік.

10

6.

Загальна кількість працівників, із них:

35

Педагогічних

20

Обслуговуючого персоналу

15

7.

Кількість кабінетів, що атестовані

3

8.

Кількість комп’ютерів

6

9.

Кількість робочих місць у комп’ютерних класах

6

Забезпеченість учнів підручниками

80%

10.

Число книг у шкільній бібліотеці

7546

Атестація педагогічних працівників школи проводилася відповідно до Закону України “Про освіту” (стаття 54) та Постанови КМУ від 22 грудня 2015 року №1109 «Про затвердження переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників та порядку їх присвоєння» та плану заходів із проведення атестації педагогічних працівників школи. Згідно протоколів засідань атестаційної комісії за 2016-2017 н.р. 6 вчителів пройшли чергову та 1 вчитель позачергову атестації успішно. Вчитель історії та правознавства Матис І.Г. взяла участь у професійному конкурсі «Учитель року» та посіла перше місце у районному етапі. За високий професіоналізм їй було присвоєно звання «Старший вчитель».

3. Організація освітнього процесу.

В основу діяльності педагогічного колективу Залізнопортівської ЗОШ І-ІІІ ст.. в 2016-2017 н.р. було покладені Конституція України, Закон України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню освіту». Педагогічний колектив керувався Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Структура загальноосвітньої школи відповідає вимогам чинного законодавства. Діяльність навчального закладу регламентується Статутом, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективною угодою між адміністрацією та профспілковим комітетом, районними програмами..

Всі учні села, з метою обов’язкової загальної середньої освіти, охоплені навчанням в школі. За педагогічними працівниками школи згідно наказу, який видається щорічно, вимагається щорічне складання та впорядкування списків дітей від 5 до 18 років.

Всі учні школи внесені до алфавітної книги, на кожного заведена особова справа учня. Здійснюється чіткий контроль за прибуттям і вибуттям учнів зі школи і в школу, на що є відповідні документи (довідки, накази по школі).

З метою забезпечення належних умов для здобуття повної загальної середньої освіти, згідно «Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах» було організовано індивідуальне навчання для учнів:

1. Кардащан Сосо – учень 5 класу

2. Андрієць Микола – учень 9 класу (вибув)

3. Шашко Святослав – учень 8 класу

4. Пляцек Анастасія – учениця 3 класу (переведена на загальні умови навчання по закінченню дії довідки ЛКК)

Питання відвідування учнями навчальних занять контролюється адміністрацією та класними керівниками, розглядається на нарадах при директору та засіданнях педагогічних рад. Запізнення учнів на уроки контролюється черговим адміністратором, черговими учнями, членами учнівської ради, вчителями. Єдиним документом, що підтверджує пропуски занять по поважній причині є довідка від лікаря у школі ІІІ ступеня, у школі І та ІІ ступеня на 1 день дозволяється записка від батьків.

Методична робота.

Методична робота в школі здійснюється на вирішення науково-методичної проблеми «Створення умов успішного досягнення учнями базової компетентності відповідно Державного стандарту».

Реалізація даної проблеми забезпечує можливість для професійного зростання вчителів, впровадженню передового педагогічного досвіду і як кінцевий результат - підвищення результативності навчально-виховного процесу.

На підставі аналізу навчально-виховного процесу в школі, діагностичних анкет вчителів і методичної роботи в школі затверджено мережу методичної роботи:

1

Природничо-математичний цикл

Впровадження інноваційних технологій навчання

Кучерявенко О.М.

2

Гуманітарний цикл

Впровадження методики дослідницької діяльності на уроках

Пелех О.Р.

3

Методичне об’єднання початкових класів

Створення проблемно-мотиваційного середовища уроку як умова розвитку особистості учня

Троянова О.М.

4

Художньо-естетичний цикл

Розвиток творчих здібностей учнів на уроках художньо-естетичного циклу.

Овсяннікова Г.А.

5

Методичне об’єднання класних керівників

Формування морально-духовної, житєво-компетентної особистості

Мельничук І.О.

Троянова О.М.

6

Школа молодого вчителя «Професіонал»

Удосконалення професійної компетентності вчителя як умова розвитку компетентності учнів.

Маляренко Т.Л.

7

Творча група вчителів природничо-математичного циклу

Розвиток пізнавальної сфери учнів як умова досягнення Державних стандартів

Качан Т.М.

8

Творча група вчителів гуманітарного циклу

Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні предметів гуманітарного циклу

Пелех О.Р

9

Творча група класних керівників

Формування успішної соціально-активної особистості школяра шляхом використання нових інформаційних технологій.

Середа Н.М.

10

Творча група вчителів художньо-естетичного циклу

Від творчого вчителя до творчого учня

Овсяннікова Г.А.

Моніторинг рівня знань, вмінь та навичок учнів з предметів показав наступне:

Учнів на кінець 2016-2017н.р. 148

Атестовано 148 100%

Залишено на повторний курс

навчання - 0%

Кількість учнів, що отримали

завдання на літо для повторної

атестації 3 2%

Рівень досягнень у навчанні:

- початковий 20 14%

- середній 72 48%

- достатній 41 28%

- високий 15 10%

Нагороджено:

похвальними листами 9 6%

Похвальними грамотами 3 2%

Свідоцтво з відзнакою

отримали 1 1%

Підтвердили:

золоту медаль -

срібну медаль

Звільнено від ДПА

(за станом здоров’я) 1 1%

Якість навчальних досягнень складає 38%, а середній, достатній та високий рівень (успішність) мають 86% учнів.

Дослідження науково-методичної проблеми школи та шляхи її вирішення покладені у цільовій програмі «Управління інноваційною діяльністю педагогічного колективу в контексті реалізації стратегічних завдань розвитку школи». Дана програма визначає напрямки, мету, завдання діяльності педагогічного колективу для створення оптимальних умов для реалізації основної мети - підвищення результативності, ефективності освітнього процесу.

Для координації діяльності колективу в школі працює науково-методична

рада у складі:

- Маляренко Т.Л. - голова методичної ради;

- Пелех О.Р., Троянова О.М., Овсяннікова Г.А., Кучерявенко О.М., Мельничук І.О., Качан Т.М. - члени ради;

Протягом року відбулися засідання ради з питань:

- Про підготовку учнів до участі в шкільних, районних предметних олімпіадах.

- Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів пропусків занять за

вересень-жовтень.

- Про хід атестації вчителів.

- Моніторинг знань учнів з основних наук за І семестр.

- Творчі звіти методичних об’єднань вчителів: «Захист власних педагогічних проектів».

- Підсумки результатів конкурсів «Учитель року», «Кращий навчальний кабінет року».

- «Реалізація програми розвитку школи: перспективи та проблеми».

Постійно діє та реалізовується програма «Методична освіта вчителів». Відповідно до програми проводились:

1. Наради при заступниках директора з питань:

- впровадження нових Державних стандартів початкової та середньої освіти;

- дотримання норм критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів: аналіз роботи вчителів природничо-математичного циклу;

- методико-педагогічні умови стимулювання самоосвіти педагогів;

- педагогічний моніторинг у навчально-виховному процесі. Проблеми впровадження і перспективи. Розвиток творчої здібності учнів у процесі навчання.

- створення умов для різнобічного розвитку і саморозвитку особистості, індивідуалізації та диференціації навчання, переходу на особистісно-орієнтовані педагогічні технології.

Протягом 2016-2017 навчального року проведені наступні педагогічні ради:

1. Про підсумки роботи школи за 2015-2016 н.р. створення умов для навчання та виховання учнів та шляхи удосконалення цієї роботи. Пріоритетні напрями та перспективи розвитку Залізнопортівської ЗОШ І-ІІІ ст..

2. Мовленева соціалізація дітей молодшого шкільного віку.

3.Соціально-психологічний механізм соціалізації особистості.

4.Організація дослідницької діяльності.

5.Підсумки роботи школи за І семестр.

6.Діяльність педагогічного колективу з розвитку учнівського самоврядування.

7. Сучасна модель освітнього соціалізуючого простору

8. Культура мислення учнів.

За період з початку 2017-2018 навчального року проведено наступні педагогічні ради:

1. Про підсумки роботи школи за 2016-2017 н.р., створення умов для навчання та виховання учнів та шляхи удосконалення цієї роботи. Пріоритетні напрями та перспективи розвитку Залізнопортівської ЗОШ І-ІІІ ст.

2. Інноваційні підходи до творчої індивідуальної діяльності учнів з метою виховання в них стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності як важливого фактора формування соціальної активної особистості.

Робота методичних об’єднань була спрямована на реалізацію науково-методичної проблеми і вирішувалась наступним чином: члени методичних об'єднань працювали над вдосконаленням своєї майстерності, над забезпеченням умов для якісної освіти та індивідуального розвитку кожної дитини, намагались створити сприятливі умови для їх самореалізації в різних видах діяльності, стимулювали прояви творчої активності.

На основі моніторингу навчальних досягнень учнів, діагностики вчителів, батьків спланована робота методичних об'єднань.

Робота методичного об’єднання вчителів суспільно-гуманітарного циклу - це система взаємопов’язаних дій, яка забезпечує безперервний розвиток творчої особистості педагогів, формування колективу однодумців, у кінцевому результаті-підвищення освітнього рівня навчального закладу. Методоб’єднання вчителів суспільно-гуманітарних дисциплін працює над науково - методичною проблемою «Формування основних компетенцій на уроках суспільно-гуманітарного циклу». У процесі роботи над даними темами учителі визначили свої проблемні теми по самоосвіті та працювали над їх теоретичним та практичним удосконаленням. Цьому сприяли систематичні засідання методичного об’єднання, взаємоконсультації, відвідування уроків, участь у методичних радах та районних семінарах. Також активно працювала творча група вчителів під керівництвом Матис І. Г. – учителя історії над проблемою «Використання інформаційно-комунікативних технологій при викладанні предметів гуманітарного циклу».

На засіданнях методоб’єднання були розглянуті наступні питання: «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасних умовах: стан реалізації мети та проблемні питання», «Шляхи формування інформаційно-комунікативної компетентності вчителів – предметників», «Вивчення дисциплін суспільно-гуманітарного циклу в умовах компетентнісного підходу». У цьому навчальному році успішно пройшла позачергову атестацію учитель історії Матис І. Г. Учителем було проведено серію показових уроків з історії України, всесвітньої історії, позакласний захід « Герої Крут - для нащадків взірець». У березні місяці Інна Гаврилівна провела семінар районного рівня «Використання технології інтегрованого навчання при вивченні предметів освітньої галузі «Суспільствознавство».

На початку навчального року вивчаються та обговорювються методичні рекомендації щодо вивчення предметів гуманітарного циклу. Крім того, учителі поновлюють знання стосовно ведення класних журналів. Кожен член методоб’єднання чітко має дотримуватися цих рекомендацій.

Протягом 2016-2017 навчального року учителями суспільно-гуманітарних предметів велика увага приділялася роботі з обдарованими дітьми. Для задоволення освітніх потреб обдарованих дітей у закладі проводиться спецкурс «Практикум з українського правопису» (8-9 кл.) і курс за вибором «Історія України» (10 кл.). Відбулися шкільні олімпіади з усіх предметів суспільно-гуманітарного циклу. У другому етапі олімпіад учні посіли наступні місця:

- українська мова та література: 7 клас – Байбузенко Руслана (5 місце, учитель Пелех О.Р.).

9 клас - Байбузенко Христина (4 місце, учитель Молдованенко Ю. П.).

10 клас – Шиманська Ганна (3 місце, учитель Молдованенко Ю.П.) .

11 клас- Матис Марина (3 місце, учитель Молдованенко Ю. П.).

- англ.. мова: 11 клас – Матис Марина (3 місце, учитель Мельничук І.О.).

10 клас – Сокол Маргарита (2 місце, учитель Мельничук І.О.).

- історія : 11 клас – Матис Марина (2 місце, учителі Матис І.Г.).

9 клас – Ліщук Ганна (5 місце, учитель Матис І.Г.).

Крім того, учні школи брали участь у конкурсі знавців української мови ім.. П. Яцика, де показали такі результати:

- 7 клас – Ткачова Глорія (14 місце, учитель Пелех О.Р.).

- 9 клас –Ліщук Ганна (4 місце, учитель Молдованенко Ю.П.).

- 11 клас- Передрій Катерина (4 місце, учитель Молдованенко Ю. П.).

У ІІ етапі шостого Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді ім. Т.Г. Шевченка учениця 7 класу Байбузенко Руслана посіла 1 місце (учитель Пелех О. Р.).

Учні школи брали участь у творчому конкурсі «Я-Європеєць». У другому етапі брала участь учениця 10 класу Сокол Маргарита, яка посіла 2 місце (учитель Молдованенко Ю. П.). Учениця 7 класу Байбузенко Руслана здобула друге місце у літературному конкурсі «Поетичний вернісаж» (учитель Пелех О. Р.). Учні школи брали участь у щорічній Всеукраїнській українознавчій грі «Соняшник». Дипломами регіонального рівня ІІІ ступеня нагороджено учня 5 класу Мащенка Дмитра, ученицю 7 класу Байбузенко Руслану (учитель Пелех О. Р.), дипломом Всеукраїнського рівня ІІІ ступеня відзначено ученицю 9 класу Байбузенко Христину (учитель Молдованенко Ю. П.).

У районному конкурсі майстрів художнього читання «Моя земля – Україна», учениця 9 класу Байбузенко Христина посіла 1 місце (учителі Молдованенко Ю.П. та Пелех О. Р.) .

У листопаді 2016 року пройшла перевірка стану викладання української мови та літератури. Перевірялося питання щодо використання технології інтегрованого навчання на уроках української мови. Адміністрацією школи було відзначено, що вчителі української мови та літератури Молдованенко Ю.П. та Пелех О.Р. спрямовують навчально-виховний процес на формування й розвиток ключових (базових) і предметних компетентностей та на уроках вдало використовують технології інтегрованого навчання, уміло поєднуючи мову з літературою, історією, російською мовою, англійською. У кінці навчального року був проведений моніторинг рівня знань та вмінь учнів з української мови.

Вихованці показали наступні результати:

Клас

Всього учнів

Писали

Рівень навчальних досягнень

Успішність

Якість знань

І

ІІ

ІІІ

ІV

5

16

13

0

2

8

3

100%

85%

6

11

10

3

5

2

0

70%

20%

7

12

8

2

1

4

1

75%

63%

8

10

9

1

4

4

0

89%

44%

9

13

11

4

3

4

-

64%

36%

10

5

5

1

1

2

1

80%

60%

11

13

12

1

4

1

6

92%

58%

Тексти робіт підібрані відповідно до програми, у них охоплені орфограми, пунктограми, які вивчались учнями. Всього перевірено учнів – 68. Із них 12 учнів показали низький рівень, 20-середній, 25-достатній, 11-високий. ІІІ-ІV р.- 36 учнів; ІІ-ІІІ –ІV-56 учнів. Успішність склала – 82%; якість знань-53%.

Серед типових помилок найчастіше трапляються: правопис власних назв, ненаголошені голосні в коренях слова, написання прислівників разом. Серед пунктуаційних наявні помилки щодо коми при відокремлених членах речення, при однорідних членах речення, кома у складнопідрядному реченні.

Слід звернути увагу на типові помилки і надалі працювати над удосконаленням орфографічних та пунктуаційних навичок учнів.

У 2016-2017 навчальному році учні показали наступний рівень досягнень з предметів суспільно-гуманітарного циклу.

Клас

Предмет

Всього учнів

Рівень навчальних досягнень

ІV+ІІІ

ІІ +ІІІ +

ІV

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

Укр..мова

80

0

31

37

12

61,25%

100%

2

Укр..літ

80

0

20

39

21

75%

100%

3

Рос.мова

46

0

19

17

10

59%

100%

4

Зар.літ

82

3

20

41

18

72%

97%

5

Англ..мов

82

4

35

32

11

52%

97%

6

Історія України

82

7

26

35

14

60%

92%

7

Всесвітня історія

65

4

25

25

11

56%

94%

8

Правознавство

18

3

5

6

4

56%

84%

9

Людина і світ

13

0

4

6

3

69%

100%

Учні 9-11 класів складали ДПА та ЗНО з предметів суспільно-гуманітарного циклу, де показали наступні результати:

9 клас

Предмет

Кількість учні

І-рівень

ІІ-рівень

ІІІ-рівень

ІV-рівень

Якість знань

Успішність

Українська мова

13

1

8

2

2

31%

92%

Історія України

13

1

2

8

2

77%

92%

11 клас

Предмет

Кількість учнів у класі

І рівень

ІІ рівень

ІІІ рівень

ІV рівень

Якість

Успішність

Укр. мова

13

-

5

4

4

62%

100%

Історія України

10

-

4

4

2

60%

100%

Порівнюючи результати річного оцінювання з ДПА, слід зазначити, що вони суттєво не різняться. Це говорить про об’єктивність виставлення оцінок. Так при річному оцінюванні з української мови у 9 класі учні мають такі результати: І рівень-0, ІІ рівень-10, ІІІ рівень-1, ІV рівень -2 учні); з історії України І рівень - 4, ІІ рівень – 5, ІІІ рівень – 2, ІV рівень - 2 учнів. З історії України: І- 4 учні, ІІ-5 учнів, ІІІ-2 учні, ІV- 2 учні.

При річному оцінюванні з української мови учні 11 класу мають наступні результати: І рівень-0, ІІ рівень-2, ІІІ рівень-7, ІV-4 учні; з історії України: І рівень – 1, ІІ рівень-3, ІІІ рівень-6, ІVрівень -3 учні.

На протязі 2016-2017 н. р. методоб'єднання вчителів початкових класів працювало над науково-методичною проблемою «Мовленнєва соціалізація дітей молодшого шкільного віку», а також над реалізацією методичних рекомендацій Міністерства освіти та науки щодо впровадження компетентнісного підходу і використання міжпредметних зв'язків у навчанні.

Метою їх роботи було створення сприятливих умов для особистісного розвитку кожної дитини і заохочення її до здобуття знань. Також велика увага приділялась здоров'язбереженню дітей, обов'язкове врахування їхніх вікових та індивідуальних особливостей, виховній роботі, особливо патріотичному, моральному, превентивному вихованню.

Учні початкової школи на протязі навчального року залучались і брали активну участь у всіх шкільних заходах, Всеукраїнських інтерактивних олімпіадах « Колосок осінній», «Колосок весняний», «Соняшник», «Кенгуру». Проводився шкільний тур олімпіади з основних предметів, учні також брали участь у конкурсі початкового моделювання, де посіли 3 місце, у конкурсі читців віршів про Україну, де була відмічена учениця 4 класу Потапова Уляна, активно брали участь у «Таврійському барвограї», де також отримали багато грамот. Діти відвідують гуртки з карате, «Чарівний світ», музичну школу, шкільний хор, танцювальний гурток.

На протязі навчального року вчителі беруть участь у роботі педрад, де діляться власним досвідом; на засіданнях методоб'єднання розглядались питання вивчення змін до навчальних програм, вивчались та обговорювались нові рекомендації до оцінювання учнів, розглядались питання розвитку діяльнішої компетенції та діяльнісно-комунікативного підходу на уроках гуманітарного та природничо-математичного циклу.

Протягом 2016-2017 навчального року в 1-4 класах читалися такі курси за вибором: «Українознавство», «Дорога в дивосвіт», «Зарубіжна література», «Розвиток продуктивного мислення».

Наприкінці навчального року відповідно наказу МОН України від 19.08.2016 №1009 « Орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи» у 1-4 класах були проведені: у 2 і 3 класах тематичні контрольні роботи з основних предметів, у 1 і 4 класах - підсумкові контрольні роботи (у 4 класі - ДПА), а також підсумкова перевірка якості читання вголос. Під час перевірки враховувались такі показники, як правильність, спосіб читання, розуміння прочитаного, виразність, темп. Практично всі діти розуміють прочитане, намагаються при читанні інтонувати речення, але не всі мають відповідний орієнтовному темп читання. Результати перевірки читання наступні:

Клас

Учнів всього

Перев

ірено

учнів

Рівень досягнень

Вкла­лися

Не вкла

лися

Вище

норм

и

Успішність

Якість

І

II

III

IV

1

15

12

3

3

1

5

9

3

5

75

50

2

14

14

6

3

2

3

8

6

3

57

36

3

19

13

8

2

--

3

5

8

3

38

23

4

17

17

8

--

1

8

9

8

4

53

53

всього

65

56

25

7

4

19

31

25

15

54

41

У порівнянні з кінцем минулого навчального року якість читання знизилася на 5%. Вчителям є над чим замислитися, щоб проаналізувати причини та шукати шляхи подолання цієї проблеми.

Результати підсумкових контрольних робіт з української мови:

1 клас (списування) успішність - 100%, якість - 75%.

2 клас (тест) успішність - 85%, якість - 54%.

3 клас (тест) успішність - 81 %, якість - 55%.

4 клас (ДПА) успішність - 67%, якість - 38%.

В середньому успішність складає 83%, якість - 56%. Результати підсумкових контрольних робіт з математики:

1 клас - успішність - 90%, якість - 30%.

2 клас - успішність - 93%, якість - 50%.

3 клас - успішність - 83 %, якість - 58%.

4 клас (ДПА) - успішність - 81%, якість - 56%.

В середньому успішність складає 87%, якість - 49%.

На кінець навчального року навчальний програмовий матеріал у всіх класах був вичитаний у повному обсязі. У 3 і 4 класах було проведено семестрове та річне оцінювання, у 1 і 2 класах визначені рівні навчальних досягнень учнів на кінець року з основних предметів (математики, української мови, літературного читання, природознавства, англійської мови).

Результати річного оцінювання наступні:

Укр. мова

Літерат.читання

Математика

Природозн.

Англ..мова

І

ІІ

IІІ

І V

І

II

III

І V

І

II

III

І V

І

II

III

IV

І

II

ІІІ

IV

1

-

2

5

8

3

2

4

6

3

4

5

3

-

1

5

9

-

8

5

2

2

-

7

5

2

-

3

7

4

-

4

7

3

-

2

12

-

-

3

7

4

3

-

8

7

4

-

-

11

8

-

4

10

5

-

4

9

6

-

10

5

4

4

4

6

6

1

3

3

6

5

4

5

6

2

4

3

5

5

6

5

2

Всього

4

2 3

2 3

1

5

6

8

28

2 3

7

1 7

28

1

3

4

1 0

31

20

4

27

2 2

12

Усп.

94%

91%

89%

94%

94%

Якість

58%

78%

63%

78%

52%

У порівнянні з І семестром успішність з української мови не змінилась, якість - збільшилася на 6%.

Успішність з літературного читання знизилась на 4 %, якість - знизилась на 8%. Успішність з математики також знизилась на 3%, а якість зросла на 1%. Успішність з природознавства не змінилась, якість - зросла на 5%. Успішність з англійської мови зросла на 2%, якість знизилась на 5%.

В наступному навчальному році учителям методоб'єднання слід звернути більше уваги на читання дітей, популяризувати дитячу книжку, поліпшити співпрацю з бібліотекою, проводити відповідну роботу з батьками.

Важливо також спланувати роботу із слабо встигаючими дітьми, які не засвоїли достатньо навчальний матеріал, продовжити роботу з обдарованими дітьми, залучати їх до пошуково-дослідницької роботи, вчити працювати з додатковими інформаційними джерелами (довідники, енциклопедії, інтернет-джерелами).

У 2017-2018 н.р. члени методоб'єднання продовжили працювати над підвищенням свого професійного рівня, впровадженням інтегрованого навчання, застосування інтерактивних методів та прийомів.

Цього навчального року у листопаді всі вчителі початкової школи дали показові уроки на районному семінарі «Реалізація соціалізуючої мети на уроках в початкових класах». методист районного методичного кабінету та учасники семінару відмітили майстерність і високий професіоналізм всіх вчителів, але найбільше схвальних відгуків отримала вчитель 4 класу Сукач В.В.

У минулому навчальному році педагоги, члени методичного об'єднання предметів природночо-математичного циклу працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. З урахуванням рівня організації навчально-виховного процесу, особливостей складу учнів, члени методичного об'єднання працювали над вирішенням науково-методичної проблеми «Формування основних компетентностей на уроках природничо-математичного циклу»

Завдання:

- впровадження методик і прийомів активних форм навчання;

- вдосконалення педагогічної майстерності;

- реалізація індивідуального підходу у навчанні;

- оволодіння педагогікою співробітництва та співтворчості на принципах компетентнісно-орієнтованих методик;

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік покращився науково-теоретичний та методичний рівень викладання предметів, продовжується робота по пошуку ефективних форм і методів навчання предметів природничо-математичного циклу. Члени методичного об'єднання працювали над вирішенням наступних питань:

- використання ефективної системи моніторингу програмування і корекції освітньої діяльності;

- підвищення особистої відповідальності вчителя за результати своєї діяльності;

- вирішення проблеми діалогу між школою та батьками з питань навчання та виховання учнів.

Протягом лютого-березня у школі перевірявся стан викладання, дотримання державних вимог щодо змісту, обсягу навчальних програм та рівень знань, умінь і навичок учнів з математики.

Наслідки вивчення, результати проведення контрольних робіт свідчать про те, що вчителі виявили себе фахівцями справи, мають добру науково-теоретичну підготовку, володіють методикою викладання предмета, забезпечують засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формуванням практичних умінь і навичок. На уроках використовують сучасні форми і методи навчання, що активізують розмову діяльність учнів, сприяють підвищенню в них інтересу до навчання.

Календарні плани вчителів складені з урахуванням методичних рекомендацій, в них передбачені самостійні і контрольні роботи. Поурочні плани відображають роботу вчителів щодо виконання державних програм, індивідуальну та диференційовану роботу з учителями.

У процесі роботи виправдали себе такі форми як групові та парні, індивідуальна робота з слабо встигаючими та обдарованими дітьми.

В роботі методичного об'єднання практикують відкриті уроки та взаємовідвідування.

Контрольні заміри, проведені адміністрацією школи в 5-11 класах показують, що учні значних змін у результатах навчальних досягнень за річними показниками 2016-2017 н.р. не виявили.

Клас

Учитель

Предмет

Всього учнів

Перевірено

н/а

Рівень навчальних досягнень

ІV+

ІІІ

ІІ +ІІІ+

ІV

Початковий

Середній

Достатній

Високий

К-ь

%

К-ь

%

К-ь

%

К-ь

%

5

Кучерявенко О.М.

математика

17

15

--

6

40%

4

27%

3

20%

2

13%

33%

60%

6

Кучерявенко О.М.

математика

11

11

--

5

43%

2

19%

2

19%

2

19%

38

57

7

Маляренко Т.Л.

алгебра

13

10

--

5

50

2

20

2

20

1

10

30

50

геометрія

10

--

-

-

6

60

2

20

2

20

40

100

8

Кучерявенко О.М.

алгебра

11

9

1

5

56%

2

22%

1

11%

-

--

11%

33%

геометрія

9

2

2

22%

3

34%

2

22%

-

--

22%

56%

9

Маляренко Т.Л.

алгебра

14

12

--

5

50%

6

4%2

1

8%0

8

50%

геометрія

10

--

2

20%

6

60%

1

10%

1

10%

20%

80%

10

Кучерявенко О.М.

алгебра

5

4

--

2

50%

-

-

1

25%

1

25%

50%

50%

геометрія

4

--

2

50%

-

-

1

25%

1

25%

50%

50%

11

Кучерявенко О.М.

алгебра

13

13

--

1

8%

5

38%

3

23%

4

31%

54%

92%

геометрія

13

--

2

16%

5

38%

3

23%

3

23%

46%

84%

Із попередніх даних вбачається необхідність активізувати роботу методоб’єднання природно-математичного циклу, запровадити активні форми роботи.

У 2016 - 2017 н.р. була надана можливість учням для розвитку інтересів і нахилів за рахунок факультативів та курсів за вибором «Розв’язування рівнянь, задач та нерівностей» 5,6,8,9 класи. 17 учнів школи брали участь у Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру».

В 2016-2017 н.р. атестацію пройшов вчитель хімії Поліщук А.В. отримав ІІ категорію.

Практичні роботи і практичні заняття та створення «Міні-проектів» з природознавства та географії здійснювалось як на уроках, так і в позаурочний час.

Вже цього навчального року вчитель географії та природознавства Середа Н.М. провела районний семінар «Використання методу проектів на уроках природничного циклу як стимул розвиток навичок самостійної пошукової роботи» . Робота вчителя була високо оцінена вчителями району та методистом РМК.

Вчитель Середа Н.М. відповідально ставиться до організації навчального процесу уроку, постійно працює на випередження, розвиває природні здібності учнів, має переможців ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад із географії.

Однак поряд з позитивними результатами роботи методоб'єднання є ряд недоліків:

- розбіжність між Держстандартами освіти і результатами навчально-виховного процесу;

- проблеми низької якості навчання учнів, навичок самоаналізу та самоконтролю; зниження зацікавленості учнів.

Виходячи з аналізу підсумків навчально-виховного процесу за минулий

рік, результатів діагностування, методичне об'єднання у 2017-2018 н.р. працює над вирішенням таких проблем:

- технології критичного мислення учнів на уроках і в позаурочній діяльності;

- продуктивне навчання, метапредметне навчання, аксіологічна інтеграція;

- розвиток професійної діяльності педагога в інноваційних умовах;

- розробка структури (моделі) освітнього соціалізуючого простору.

План заходів щодо організації методичної роботи в школі протягом 2016-2017 навчального року був виконаний. Та все ж, не всі заплановані відкриті уроки та виховні заходи були проведені, формально поставилися керівники методичних підрозділів до проведення щорічного звіту «Показові уроки навчального року». Не повністю реалізовано план проведення предметних тижнів, недостатня робота з обдарованими дітьми, недостатній рівень навичок самоаналізу та самоконтролю учнів.

Проаналізувавши роботу методоб’єднання за 2016-2017 навчальний рік, зроблено висновок, що членам методичного об’єднання слід звернути увагу на розвиток пізнавального інтересу учнів до предметів суспільно-гуманітарного циклу, залучати дітей до творчої роботи, проводити заходи з учнями, які мають низький рівень знань, ретельніше вести шкільну документацію, більше відвідувати уроки своїх колег, реалізувати індивідуальний підхід у навчанні, використовувати технології інтегрованого навчання під час викладання предметів, постійно вдосконалювати педагогічну майстерність. Потребує покращення напрямок роботи щодо розповсюдження передового педагогічного досвіду, друкування вчителів у фахових журналах. Враховуючи все вищезазначене, слід сказати, що робота методичних об’єднань проводиться на належному рівні.

Одним із напрямків методичної роботи школи є організація роботи з молодими спеціалістами та малодосвідченими, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів.

В школі працює два малодосвідчених спеціаліста:

- Смірнов О.Д. – вчитель інформатики;

- Куц О.В. – вчитель історії та педагог-організатор;

Клуб молодого вчителя «Професіонал» допомагає молодим вчителям у вирішені їх професійних проблем.

Виховна та позакласна робота

Виховна робота в школі здійснюється відповідно до програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання, статуту дитячої екологічної організації «Барви Причорномор’я». Відповідно до програм, завдань розроблені річний план роботи школи, плани класних керівників, педагога-організатора, гурткової роботи, учнівського самоврядування, батьківської ради, методичного об’єднання класних керівників.

Організація виховної роботи відбувається за такими напрямками:

- ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

- ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

- ціннісне ставлення до праці;

- ціннісне ставлення до культури і мистецтва;

- ціннісне ставлення до природи;

- ціннісне ставлення до себе.

На початку навчального року вихованці знайомляться на класних годинах зі статутом, режимом навчального закладу, правилами внутрішнього розпорядку, правилами для учнів. Узагальнена інформація заноситься в соціальний паспорт класу. Взаємодія з учнями здійснюється на основі особистісно-орієнтованого підходу до кожної дитини, що сприяє глибокому вивченню їх індивідуальних особистостей і якостей, розкриттю здібностей.

За 2016-2017 навчальний рік проведено п’ять засідань методичного об'єднання класних керівників. Класні керівники підготували змістовні доповіді на теми: «Виховуємо свідомого патріота», «Вчитель – учень: налагодження партнерства та учнівського самоврядування.Системний підхід до розв’язання проблеми формування активної громадянської позиції учнів», «Сімейна педагогіка: шкільний всеобуч» , «Удосконалення виховної профілактичної роботи. Соціальні проблеми профорієнтації учнівської молоді», «Підсумки здійснення взаємозв’язку і взаєморозуміння між класним керівником і класом, формування в учнів життєвих компетенцій для успішної соціалізації»

Аналіз відвіданих виховних заходів показав, що виховна робота проводиться на належному рівні, класні керівники використовують сучасні технології виховання учнів: соціальне проектування, колективні творчі справи, навчально-виховні проекти, технологія самовиховання і саморозвитку. Слід відмітити якісну, творчу роботу у проведенні виховних заходів класного керівника 9 класу Пелех О.Р., класного керівника 10 класу Куц О.В., класного керівника 6 класу Овсянникової Г. А., класних керівників молодших класів Сукач В.В., Троянової О.М.

В школі діє учнівське самоврядування, яке є організатором та активним учасником шкільних виховних справ.

Учні початкових класів традиційно подорожують „Барвінковою республікою". Весело проходять свята «Посвята в барвінчата» (педагог-організатор Куц О.В.), конкурсна програма «Свято Осенi» (класні керівники 1-4 класів), але через карантин у минулому навчальному році довелось перенести улюблене новорічне свято учнів «Новорічний калейдоскоп» (5-11 класи) на 19 січня, та все таки його було проведено на достатньому рівні. Найактивнішими та найрезультативнішим стали колективи 2, 3, 7, класів (класні керівники Троянова О.М., Сукач В.В., Мельничук І.О.)

Учні 5-11 класів входять до дитячої екологічної організації “Барви Причорномор'я”. Кожен клас має свій куточок ДЕО з власною назвою, девізом і планом роботи. За 2016-2017 навчальний рік учні ДЕО “Барви Причорномор'я” брали участь і показали високі результати у таких заходах:

-акція “Допоможемо зимуючим птахам”

-шкільні екологічні акції “Опале листя”, “Чиста школа”, “Чисте довкілля” , “День Землі”, “Меморіал”

-конкурс екологічних агітбригад – подяка за участь

-місячник екології.

В цьому 2017-2018 навчальному році члени дитячої екологічної організації знову виявили свою обдарованість та здобули 2 місце у районному конкурсі агітбригад «За здоровий спосіб життя» (педагог-організатор Куц О.В.)

Оскільки основа виховної системи школи будується на колективно-творчих справах,то в 2016-2017 навчальному році учні школи брали активну участь в наступних заходах:

· Районний конкурс майстрів художнього читання «Наша земля – Україна» (І місце);

· Обласний конкурс майстрів художнього читання «Наша земля – Україна»;

· Святкова концертна програма до Дня Захисника України, на яку запросили учасників АТО та прикордонників;

· Конкурс сценаріїв «Перлина натхнення» - призові місця посіли роботи Куц О. В. та Мельничук І. О.;

· Єдиний урок пам’яті «Голгофа голодної смерті» до роковин голодомору 1932-1933 років;

· Театралізоване дійство до Дня Святого Миколая;

· Акції «Увага! Діти на дорозі!»;

· Марафон «Молодь проти СНІДу»;

· КТС – конкурс різноманітних виступів «Новорічний калейдоскоп»;

· Конкурс-огляд «Таврійський барвограй» - 4 грамоти від районного відділу освіти;

· загальношкільне свято «Матінко люба» до 8 Березня;

· «Шевченківські дні»;

· Фестиваль екологічних агітбригад «Земля наш спільний дім»;

· День пам’яті та примирення;

· Декада туристсько-краєзнавчої роботи;

· Лідер учнівського самоврядування – І місце – Байбузенко Х., учениця 9 класу;

· Конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Дотик янгола» - 1 місце

Цього навчального року теж маємо переможців районного етапу конкурсу читців «Наша земля – Україна» (Гаджибекова Діана – 3 місце, Міщенко Дар’я – 1 місце)

Проведення КТС дають можливість реалізувати дітям свої творчі здібності, проявити таланти.

Протягом року проведено предметні тижні з географії (вересень, вчитель Середа Н.М.), української мови та літератури (березень, вчитель Пелех О.Р.), правознавства (листопад, вчитель Матис І.Г.), під час яких вчителями-предметниками організовано цікаві виховні справи по поглибленому ознайомленню з предметом.

Система розвитку здорового способу життя в школі базується на проведенні заходів по превентивному вихованню, які направлені на пропаганду та формування в учнів здорового способу життя, запобігання розповсюдження негативних явищ в молодіжному суспільстві. Традиційно щороку проводяться тематичні виховні години та тематичні лінійки «Здорова дитина – здорова нація», «Шкідливий вплив куріння, наркотиків, алкоголю на здоров’я підлітків», що проведені класними керівниками та учнівським самоврядуванням для учнів 5-11 класів. Організовано та проведено цикл бесід медсестрою школи Бутримовою Л.В. на теми: «Куріння та його вплив на здоров’я підлітків», «Шкідливі звички - небезпека здоров’ю», «Туберкульоз на Україні».

В школі постійно проводиться робота з батьками, неблагополучними сім’ями, індивідуальна робота з учнями, що стоять на внутрішкільному обліку, дітьми під опікою. З метою профілактики правопорушень та правового виховання учнів, що ґрунтується на знанні законів, прав та обов’язків та вміле застосування їх в повсякденному житті традиційно проводився тиждень правових знань, в ході якого були проведені вікторини, правовий турнір, організовані зустрічі з дільничним інспектором. У результаті проведеної виховної роботи в цьому навчальному році жодного учня не було поставлено на шкільний облік.

Важливу роль у пізнанні навколишнього світу та розвитку любові до Батьківщини, відіграє – туристсько-краєзнавча робота, яка цього року велась на достатньому рівні ( відповідальний за туристсько-краєзнавчу роботу – Середа О. О.) – в жовтні 2016 року на районних змаганнях у спортивного орієнтування – учениця 9 класу Байбузенко Христина зайняла І місце в середній групі, протягом року проводилися екскурсії, та в червні, був проведений одноденний похід учнями 5 та 10 класів (керівники: Куц. О. В. та Середа Н. М.).

Естетичне виховання дає можливість учням навчатися в школі різним видам прикладного мистецтва, рукоділлю та різним жанрам мистецтва: хореографії, образотворчого мистецтва, гри на музичних інструментах, співу. Більше 20 дипломів першого ступеню районного та обласного значення отримали вихованці гуртка «Чарівний світ». Керівник вище згаданого гуртка Овсяннікова Г.А. отримала грамоту відділу освіти за високі результати роботи гуртківців. Шкільний хор під керівництвом Швецової О.О. став переможцем конкурсу-огляду дитячої та юнацької творчості «Таврійський Барвограй» та отримав диплом першого ступеня, учениці Касянець Катерина, Байбузенко Руслана (7 клас) та Байбузенко Христина (9 клас), які утворили новий танцювальний колектив «Спалах» також отримали диплом першого ступеня, у вищезазначеному конкурсі, за виконання танцю (керівниками, якого є батьківський дует – Касянець О. В. та Байбузенко Л. М.)

Значна увага протягом 2016-2017 навчального року приділялась військово-патріотичному вихованню. Розвитку почуття відповідальності за майбутнє Батьківщини, громадської, загальнолюдської гідності сприяли зустрічі із учасниками АТО, проведення акцій допомоги воїнам АТО, підготовка та проведення концерту до Дня Захисника України, традиційні святкування Дня Перемоги та примирення, уроки мужності «Захисникам – слава!», загальношкільні лінійки «Вічна пам’ять героям!», години спілкування «Тих днів не змеркне слава», святковий концерт «День пам’яті примирення», урочистий мітинг «Ніхто не забутий, ніщо не забуто». Школа тісно співпрацює із питань національно-патріотичного виховання і військовослужбовцями прикордонної застави. Кожного року традиційно вони приймають наших вихованців і проводять з ними навчання та екскурсії по прикордонній заставі. Ми ,в свою чергу, із задоволенням запрошуємо прикордонників на концерти до Дня захисника України, Різдва, Дня Перемоги.

У школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створені куточки державної символіки, проводяться щотижневі лінійки, на яких звучить Гімн України.

Триває робота з розвитку інтересів та уподобань дітей. Однією з основних форм позакласної діяльності є гурткова робота. На базі нашої школи у 2016-2017 н.р. працювало 7 гуртків: з них спортивного напрямку - «Вільна боротьба» (керівник Козловець Р.І.), військово-патріотичного - «Школа безпеки» та «Сокіл» («Джура») (керівник Середа О.О) , художньо-естетичного напрямку - «Чарівний світ», (керівник Овсяннікова Г.А.), «Фольклорний гурток» від Голопристанського БДЮТ (керівник Гайдук Л. М.), технічного напрямку «Картинг» (керівник Смірнов О.Д.) та технічне моделювання (керівник Смірнова О. О.) від станції Голопристанської станції Юних Техніків. Слід відзначити активність та зацікавленість у відвідуванні учнів занять всіх гуртків. Високі результати показали минулого року вихованці гуртка Овсяннікової Г.А. «Чарівний світ»: роботи гуртківців вибороли перші місця у районних та обласних конкурсах «Космічні фантазії», «Знай і люби свій край», робота фольклорного гуртка, на чолі з Гайдук Л. М., була відзначена грамотою Відділу освіти. Двоє вихованців гуртка «Вільна боротьба» (Скоробреха Д та Байбузенко Х.) отримали звання КМС України із Годзю рю Карате-до. Вихованці гуртка технічного напрямку «Технічне моделювання» активно брали участь у районних змаганнях і учениця 5 класу Міщенко Д. завоювала третє місце із технічного моделювання, а учень 3 класу – Марценюк Іван перше місце – (керівник Смірнова О.О.)

У цьому навчальному році у школі працює 6 гуртків; «Вільна боротьба», «Футбол», «Фольклор», «Танцювальний гурток», «Технічне моделювання», «Картинг». Всі діти школи мають змогу розвивати свої здібності або навчитися новому.

Трудове та екологічне виховання спонукає учнівське самоврядування до проведення трудових десантів по впорядкуванню пришкільної території протягом всього року, дня добрих справ в кінці року, екологічних акцій «Посади дерево», «Чисте подвір’я» «Чисте село». Так в квітні 2017 року під час проведення місячника екологічного виховання учні школи двічі виходили на суботники по прибиранню території школи та території села, навели лад на стадіоні школи, обкопали всі дерева на подвір’ї школи.

Спортивна робота школи спрямована на загартування підростаючого покоління, формування здорового способу життя. На протязі року проведено: вересень - «Веселі старти»(1-4кл.), жовтень - спортивне свято «Ми діти козацького роду» (5-8 класи), січень – свято спорту до Дня Соборності України, у квітні – спартакіада з легкої атлетики.

Актуальність проведення традиційних свят народного, православного календаря, Святого Миколая, Різдва Христового, Великодня зумовлена соціальною потребою збагачення і збереження неоціненних духовних скарбів народу. Активна участь дітей у підготовці та проведенні цих заходів сприяє розширенню знань учнів про Україну, вивченню культурних традицій, обрядів, звичаїв українського народу.

За минулий навчальний рік Залізнопортівська загальноосвітня школа взяла участь у різноманітних конкурсах, акціях, змаганнях, олімпіадах районного та обласного рівнів та досягла наступних результатів:

-конкурс «Дотик янгола» - загальне 1 місце в районі:

-конкурс декоративно-прикладного мистецтва «Знай і люби свій край» - призові місця в районі: керівники Овсяннікова Г. А., Троянова О. М.;

-конкурс «Лідер учнівського самоврядування – Байбузенко Христина, 1 місце (педагог-організатор Куц О.В.)

Майже у всіх шкільних заходах, було наголошено про «Рік Японії в Україні», а також були проведені конкурси малюнків на тематику співпраці Японії та України, було організовано виставку книжок в бібліотеці відповідно до цієї тематики.

Адміністрація школи забезпечує участь дітей у обласних, районних та шкільних конкурсах, фестивалях, олімпіадах. Щорічно школа має переможців, призерів багатьох конкурсів.

Для попередження порушень поведінки учнів школи на перервах складено графік чергування по школі учнів та вчителів. Слід зазначити, що відповідально протягом року ставились до обов’язків чергових учні 5, 6, 10, 9 класів, класні керівники Середа Н. М., Овсянникова Г. А., Пелех О.Р., Куц О.В.

Слід вказати знову на низьку результативность роботи шкільної бібліотеки, двері якої часто зачинені на перервах, у той час коли діти мають змогу здати або взяти художню літературу, що загалом не могло не позначитися на зниженні інтересу до читання у молодших школярів, хоча варто відзначити виставкову роботу, так, як на протязі року в бібліотеці організовувались різноманітні книжкові виставки на різну тематику (бібліотекар Паливода О.С.)

Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2016-2017 навчальний рік, було визначено коло питань, над якими необхідно працювати у 2017-2018 навчальному році:

1. Удосконалення волонтерського руху;

2. Пошук нових цікавих форм для заохочення роботи організації;

3. Активізація діяльності школи «Лідер».

У виховному процесі школи, крім педагогів беруть участь батьки, працюючи в класних та загальношкільному комітеті, батьківському всеобучу. У співпраці з батьками адміністрація та вчителі нашої школи виявляють тактовність, доброзичливе ставлення до їх пропозицій, своєчасно реагують на них, розуміють, що їх діяльність сприяє зближенню педагогів з батьками і на цій основі успішному вирішенню багатьох складних питань виховання.

З метою стимулювання роботи у школі діє рейтингова система оцінки діяльності класів. Як підсумок виховної діяльності класних керівників, класних колективів в кінці навчального року проходить нагородження. Кращі класні колективи визначаються в номінації „Кращий клас школи”. Цього року серед молодших школярів перше місце посів третій клас (керівник Сукач В.В.), серед середніх класів – 7 клас (керівник (Мельничук І.О.), серед старших класів - 9 клас (керівник Пелех О.Р.).

Згідно з планом роботи у навчальному закладі проводилась робота з формування здорового способу життя, попередження травматизму та спортивно – масова робота.

Систематична робота проводиться щодо запобігання дитячого травматизму:

- викладається курс «Основи здоров’я» у 1-х - 6-х класах;

- проводяться години спілкування з протипожежної, радіаційної безпеки, запобігання травматизму від вибухонебезпечних предметів та випадків утоплення, правил поводження з електроприладами, поведінка в громадських місцях з відповідним записом у спеціальних журналах..

Питання стану роботи навчального закладу щодо запобігання дитячого травматизму розглядалося та аналізувалося на нараді при директорові (квітень 2017 року).

З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом семестру класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Профорієнтаційна робота відбувається постійно. На базі школи систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками вищих навчальних закладів, технікумів. Класними керівниками протягом року проводияться виховні години за темами: «Я обираю професію», «Моя майбутня професія».

Систематичним і якісним є нагляд за харчуванням дітей, за дотриманням санітарно – гігієнічного режиму як з боку медичного працівника та педагогів, так і адміністрації. Двічі на рік проводиться медичний огляд всіх дітей. Діти з хронічними захворюваннями поставлені на диспансерний нагляд.

Важливе місце у системі виховної діяльності школи посідає управління навчально-виховним процесом. У нашій школі це чіткий розподіл обов’язків між адміністрацією, всіма членами педагогічного колективу, використання ініціативи громадських організацій, залучення учнівського самоврядування, тобто чіткий розподіл праці та встановлення функціональної залежності між усіма педагогічними системами.

Робота з реалізації науково-методичної проблеми області «Соціалізація дітей та учнівської молоді в сучасному освітньому просторі» у Залізнопортівської загальноосвітній школі проведена наступним чином;

№ з/п

Захід

Що зроблено

1.

Проведення аналізу наявних ресурсів щодо впливу на стан соціалізації (у якій формі?)

1. Рада школи: Визначення позитивних та проблемних сторін навчального закладу. Планування роботи по створенню нового соціального простору:

2. Педагогічна рада. Створення моделі соціалізуючого освітнього простору.

3. Методична рада. Участь вчителів школи в створенні моделі освітнього соціалізуючого простору.

2.

Визначення напрямів введення інноваційних змін (назвати визначені напрями)

1. Створення сприятливого навчального середовища.

2. Здоровий спосіб життя - наш свідомий вибір»

3. Формування громадсько-активної школи.

3.

Розгляд питання участі навчального закладу в упровадженні науково-методичної обласної проблеми на засіданнях органів самоврядування (тематика засідання)

«Про умови успішного розвитку дитини в школі»

«Організація батьківського клубу «Родинна просвіта»

«Про зміцнення здоров'я та прищеплення здорового способу життя»

«Про правову освіту учнів, та батьків»

4.

Організація роботи шкільної творчої групи за науково-методичною темою (проблема за якою працює творча група)

Соціалізація учнів в умовах навчально-виховного середовища сільської школи.

5.

Активізація роботи Ради навчального закладу, Опікунської ради, органів учнівського самоврядування (яким чином?)

Рада навчального закладу: залучення батьків учнів, громадськості до вирішення всіх питань роботи школи - зміст освіти, гуртки, харчування, заохочення, робота з проблемними учнями, батьками, робота педколективу, вирішення матеріально-технічних питань, тощо.

6.

Вивчення особливості та потенційних можливостей виробничих, наукових, інформаційних установ, закладів соціокультурної сфери, сім'ї щодо

1. Сільська рада.

2. Бехтерська дільнича лікарня

3. Прикордонна застава

4. Новозбур'ївский УПК

створення належних соціально-педагогічних умов соціалізації особистості (особливості яких установ, закладів вивчено, яка робота проведена з сім'ями?)

5. Центр соціальної служби

6. Відділ РДА у справах дітей.

7. Будинок культури с. Новофедорівка

7.

Налагодження діяльності шкільних профілактичних рад

Профілактична ради школи. Залучення органів РУМВС до співпраці. Дільничій інспектор - щомісячна профілактична робота з дітьми, батьками, вчителями.

8.

Зміцнення матеріально-технічної, навчально-дидактичної бази гурткової, секційної, клубної роботи в навчальному закладі

Залучені спонсори для покращення:

- матеріально-технічної бази школи (сільська рада: капітальний ремонт спортивного та актового залів)

- навчально-дидактичної бази: підручники, зошити, збірники завдань, контурні карти, тощо (спонсори батьки)

- гурткова робота: відкриті спортивний та технічний гуртки, залучені до організації їх роботи батьки та спонсори (ремонт картингів, придбання та встановлення спортивного обладнання)

- співпраця з будинком культури с.Новофедорівка підготовка та проведення сільських концертів.

9.

Проведення вхідної діагностики дітей (за якими методиками проведено?)

Проведення вхідної діагностики:

1. 3 учнями

- Акція «Рівень комунікативної активності»

- Громадська освіта

- Виявлення дітей, які потребують особливої уваги

- Труднощі шкільної адаптації Особливості особистості Діагностика схильностей, інтересів

2. 3 батьками:

- Цінність у вихованні дітей

- Функція школи

- стиль сімейного виховання

- Готовність батьків до створення умов соціалізації особистості підлітка.

10.

Забезпечення участі педагогічних працівників у районних та обласних методичних заходах за тематикою науково-методичної проблеми

Участь в районних методичних заходах, обласному «Перлина натхнення»

11.

Аналіз змін у школі на предмет впливу реалізації науково-методичної проблеми області на рівень соціалізації школярів

Аналіз впровадження науково-методичної роботи за підсумками НВП за 2016-2017 н.р.

12.

Створення моделі соціалізуючого простору (де розглянуто або затверджено?)

Рада школи:

- педагогічна рада

- методична робота

Додаток 1. «Від індивідуальності до особистості»

Додаток 2. «Створення структури освітнього соціалізуючого простору»

13.

Укладання угод про спільну діяльність з усіма соціальними партнерами, які дали згоду бути суб'єктами соціалізуючого простору (перелік партнерів )

8. Сільська рада.

9. Сільська амбулаторія

10. Прикордонна застава

11. Новозбур'ївский УПК

12. Центр соціальної служби

13. Відділ РДА у справах дітей.

14. Будинок культури с.Новофедорівка

14.

Проведення спільно з батьками свят, екскурсій, дискусійних студій

1. Усі шкільні свята (допомога та участь батьків, сільської ради, спонсорів тощо)

2. Екскурсії в м.Вінниця, драм. театру м. Херсон , «Зелені хутори Таврії»

3. Педагогічні консиліуми у всіх класах (вчителі, батьки, громадськість)

15.

Залучення батьків до проведення гурткової роботи на громадських засадах

Гуртки: художньо-естетичний, спортивний, технічний.

16.

Організація роботи клубу «Людина професії»

«Людина професії».

Співпраця з навчальними закладами з метою забезпечення ефективності

профорієнтаційної роботи.

Зустріч з представниками різних професій.

Робота психолога: діагностика.

Робота вчителя обслуговуючої праці: «Професійна орієнтація»

17.

Установлення партнерства з усіма навчальними закладами району (у чому проявляється партнерство?)

Обмін досвідом взаємовідвідування.

18.

Організація роботи волонтерських загонів спільно з вуличними комітетами по підготовці та участі в Дні села, святі вулиці та ін.; відродження клубів за місцем проживання, спортивних команд, «зелених патрулів» тощо.

Волонтерський загін «Допоможемо АТО». Участь у проведені Дня села, Дня Захисника України, Великодня, тощо.

19.

Виконання громадських робіт, участь в діяльності економічних товариств, шкільних лісництв, школи молодого фермера, позаштатних кореспондентів місцевих ЗМІ

Співпраця з сільським комунгоспом.

20.

Ініціюванню створення при сільських радах Молодіжних рад, залучення до їх роботи старшокласників-лідерів

Залучення сільської ради у проведенні шкільного конкурсу «Лідер року»

21.

Розгляд на засіданні педагогічної ради питання активної участі та відповідальності кожного педагогічного працівника за успіх розбудови оригінальної структури (моделі) освітнього соціалізуючого простору

Підсумкова педагогічна рада.

Дослідження впровадження в навчально-виховний процес таких технологій як

продуктивне навчання, метапредметне навчання і аксіологічна інтеграція.

Результативність освітнього процесу

Результати праці – це основний показник діяльності навчального закладу.Одним з найважливіших результатів є якість навчання.

За результатами 2016-2017 навчального року закінчили школу на бали:

високого рівня – 15 учнів (10%)

достатнього рівня - 41 учнів (28%)

середнього рівня – 72 учнів (48%)

початковий рівня - 20 учнів (14%)

Н/А – 0 учнів.

Якість результативності досягнень навчання складає 38%, успішність 86% .

Учні школи брали участь у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін:

у першому етапі взяло участь – 60 учнів;

у другому етапі взяло участь - 12 учнів;

Переможцем районного етапу олімпіад стали:

- Байбузенко Руслана – 7 кл. – 1 м. - у ІІ етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

- 8 клас – Шиманська Ганна – 3 місце (укр.. мова, вчитель Пелех О.Р.)

- 10 клас – Сокол Маргарита – 2 місце (англ.. мова, вчитель Мельничук І.О.)

- 11 клас - Матис Марина – 3 місце (англ.. мова, вчитель Мельничук І.О.), 2 місце – історія (учитель Матис І.Г.)

- 9 клас - Байбузенко Христина - 3 місце ( географія, вчитель Середа Н.М.)

- 7 клас – Ліщук Ганна – 2 місце (укр.. мова, вчитель Пелех О.Р)

За результатами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад цього навчального 2017-2018 року маємо наступні результати:

З Української мови та літератури:

- Байбузенко Руслана – 8 кл. – 7 м.

- Шиманська Ганна – 11 кл. – 3 м.

Конкурс ім.. Петра Яцика:

- Гаджибекова Діана – 5 кл. – 13 м.

- Касянець Катерина – 8 кл. – 7 м.

- Павленко Ірина - 11 кл. – 1 м.

З математики:

- Ткачова Глорія – 8 кл. – 1 м.

- Павленко Ірина – 11 кл. – 3 м.

- Орлов Матвєй – 6 кл. – 7 м.

З фізики:

- Ткачова Глорія – 4 місце

- Сокол Маргарита - 4 місце

З географії

- Ткачова Глорія – 8 кл. - 2 місце

- Байбузенко Христина – 10 кл. - 3 місце

- Шиманська Ганна – 11 кл. - 2 м.

З історії

- Шиманська Ганна – 11 кл. – 4 м.

- Ткачова Глорія – 8 кл. – 8 м.

З праці

- Ісакова Вікторія – 11 кл. - 2 м.

Одним із напрямків роботи з учнями була і залишається діяльність секції МАНУ, але у цьому напрямку потрібно прикласти більше зусиль, для заохочення як вчителів так і учнів.

ЗНО

За результатами ЗНО 2017 року школа посіла перше місце у районі та 22 місце серед шкіл Херсонської області. 6 випускників із 13 отримали можливість навчатися за бюджетною формою навчання у вищих навчальних закладах.

Заохочення здорового способу життя.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі обладнаний медичний пункт, де працює шкільна медична сестра, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань. Щорічно на базі районної лікарні діти проходять медичне обстеження. Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі.

Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі районної лікарні. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд у серпні за графіком кабінету профогляду медичної установи. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у медсестри школи. До початку роботи пришкільного оздоровчого табору працівники теж проходять медичний огляд.

Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються гарячим одноразовим харчуванням при умові оплати 50% від вартості харчування плюс 100% оплати за комунальні послуги (водопостачання та електроенергія). Учня 5-11 класів забезпечуються повноцінним харчуванням лише за повної оплати плюс 100% оплати комунальних послуг (водопостачання та електроенергія), що прописано у Програмі розвитку освіти на 2017-2020 рр. в Голопристанському районі.

Амбулаторія села Залізний Порт кожного року проводить безкоштовно санацію ротової порожнини усіх учнів школи (зі згоди батьків), робляться щеплення, проходить стоматологічний огляд 2 рази на рік. Пломбування зубів учням проводиться безкоштовно. 90% учнів школи пройшли мед. огляд у амбулаторії сімейної медицини, 10% в районній поліклініці.

Медична сестра школи, класні керівники проводять профілактичну роботу (лекції для батьків, випуск санбюлетенів, інструктажі, виховні години, тематичні диктанти, щодо формування гігієнічних навичок учнів, попередження дитячого травматизму, та інфекційних хвороб) .

Велика увага дирекцією школи приділяється забезпеченню безпечного проведення навчально-виховного процесу та безпеці життєдіяльності. Так, на початку року всі учні школи проходять вступний інструктаж з безпеки життєдіяльності та систематично інструктуються протягом року, в залежності від необхідності. .

Цікаво і змістовно відбувається відпочинок школярів та дітей соціально-незахищених категорій, обдарованих у пришкільному таборі «Чайка». У 2016/2017 році вихованцями табору стали 33 учні школи за рахунок бюджетних коштів.

Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності

Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі (заступник з навчально-виховної роботи Маляренко Т.Л.), створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Проводяться цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму постійно знаходиться на контролі в адміністрації. Контроль за проведенням інструктажів перед екскурсіями, поїздками, змаганнями покладений на ЗВР, яка фіксує їх у спеціальному журналі. Контроль за іншими видами інструктажів на голову комісії з охорони праці.

Минулого навчального року під час уроків фізичної культури та гуртка з вільної боротьби травмувалося 4 учні (Мацевка І. (5 клас). Трофімова А.(5 клас), Кукса М. (7 клас), Барткова Д.(3 клас). Вчителям фізичної культури Середі О.О. та Козловцю Р.І. вказано на недостатній контроль за технікою безпеки нам уроках фізичної культури та гуртку з вільної боротьби.

На жаль і цього навчального року не минулося без травмувань: з переломом обох рук потрапила до лікарні учениця 3 класу Бірюкова Віолетта (травмувалася від падіння з дерева після уроків), учень 2 класу Мочалов Ілля отримав перелом бедра на сходах школи, коли поспішав на урок, учень 7 класу Бівол Руслан травмував руку вдома.

Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється не досить належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання, інформування та страхування.

В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учнями та учителями.

Співпраця з батьками

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес і оскільки це спільна справа сім’ї і школи, то звичайно велика увага приділяється роботі з батьками. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців, постійно спілкуються з родиною.

У 2016-2017 році проведено 4 засідання шкільного батьківського комітету; 3 загальношкільних батьківські зборів, на яких з лекціями виступили адміністрація школи, медична сестра школи Бутрімова Л.В., практичний психолог Паливода О.С. Класні батьківські збори проходять 1 раз на місяць або два місяці, не рідше 2-х разів на семестр. На всіх зборах піднімаються ті питання, які в даний час є найбільш актуальними.

Батьківський комітет, очолюваний Байбузенко Л.М., допомагає школі у вирішені багатьох господарських питань, питаннях вивозу дітей на конкурси та олімпіади.

Саме за благодійні внески батьків учнів школи була пророблена велика робота із поліпшення стану школи та зміцнення її технічно-матеріальної бази. За сприяння батьків зроблено:

-впорядковання тротуарних плит та входу до школи,

-відновлення бордюрів біля квітників,

-зпил небезпечніих дерев – тополь,

-відновленння огорожі школи по всьому периметру,

- проведення ремонтів всіх класних кімнат,

- придбання тюлі на 3 вікна 2 поверху,

-ремонт холу І поверху (шпаклювання, фарбування),

-ремонт туалету (заміна плитки та ін.),

-прочистка внутрішньої каналізації,

-косметичний ремонт холу 2 поверху

-шпаклювання стиків плит І та ІІ поверху,

- фарбування підлоги та сходів ,

-пошиття костюмів,

-вивіз дітей на змагання, конкурси та екскурсії,

-заміна рукомийників (плитка, суміш клеюча, затирка для плитки, рукомийники, крани, сифони, каналізаційні труби та ін.),

- освітлення актового залу (дріт електричний, розетки, вмикачі, короба та ін.),

- ремонт кранів туалетних кімнат, часткова заміна каналізаційної системи,

- ремонт приймальної кімнати (заміна дверей, світильників, тюль, гардина),

- ремонт світильників у кабінеті фізики,

- подаровано школі комплект нових радіо мікрофонів,

- придбано журнали для всіх класів,

- подаровано 8 упаковок паперу для друку та ін..

Фінансово-господарська діяльність

Будівля школи прийнята в експлуатацію 32 роки тому. Але незважаючи на невеликий вік та аварійність, адміністрація школи разом з колективом вчителів, працівників, батьків постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться КУ «Фінансово-господарська група з обслуговування закладів освіти» Голопристанської РДА. Бухгалтерією здійснюються проплати за спожиті школою енергоносії, водопостачання та водовідведення. Поточний ремонт школи здійснюється силами батьків.

У поганому стані електромережа школа. Після планової перевірки школи у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки Голопристанським РВ ГУ ДСНС у Херсонській області було виписано припис від 25.05.2017 року №48 «Про усунення порушень вимог законодавства у сфері цивільного захисту», в якому прописані порушення електромережі школи, які школа усунути не може через відсутність фінансування та відповідного працівника.

У минулому навчальному році з листопада 2016 року, завдяки фінансовій підтримці Новофедорівської сільської ради ( голова Лахтадир О.В.) розпочато капітальні ремонти спортивного та актового залів, які, на жаль, затягнулися у зв’язку із допущеними помилками у описі необхідних до виконання робіт, відповідного до цього опису фінансування та безвідповідальності підрядника. Ремонт актового та спортивного залів триває і на даний час, але якість виконаних робіт дуже сумнівна.

Попри всі негаразди, школа має постійну увагу і допомогу з боку Новофедорівської сільської ради, особисто голови Лахтадир Олени Василівни, КПП «Світанок» (Білого Ю.В.), депутата Толошного О.П.

Можна із впевненістю сказати, що 2017-2018 навчального року у Залізнопортівській ЗОШ не відбулося, як би не підтримка голови сільської ради. Так минулого літа силами робочої бригади приватного підприємця і місцевого депутата Толошного О.П. було відремонтовано 27 одвірок, які знаходилися у небезпечному аварійному стані, тим самим забезпечивши безпеку учням і можливість продовження навчання у рідній школі.

Голова сільської ради Лахтадир О.В. підтримує розвиток талантів наших школярів, обдаровану молодь і постійно допомагає у здійсненні вивозу наших дітей на різноманітні змагання.

На даний момент голова Новофедорівської сільської ради патронує ремонтні роботи у актовому залі, щоб діти школи, нарешті, могли відсвяткувати свято Нового ріку у спеціально відведеному для цього приміщені.

Управлінська діяльність

Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом освітнього процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників, зошитів тощо. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

Аналіз методичної та освітньої роботи за 2016-2017 н.р. визначив проблемні питання на 2017 -2018 н.р., які потребують вирішення:

- систематизувати роботу з обдарованими дітьми;

- здійснювати компетентнісний підхід до навчальної діяльності школярів;

- формувати основні компетенції;

- шукати різноманітні форми занять для розвитку пізнавальних потреб здібностей, нахилів учнів;

- впроваджувати у практику сучасний педагогічний досвід;

- постійно формувати в учнів духовний світ, морально-етичні цінності;

- поповнити матеріально-технічну базу кабінетів (дидактичне забезпечення).

Що не вдалося?

1. Налагодити продуктивну співпрацю із КУ «Фінансово-господарська група із обслуговування закладів та установ освіти». На даний час існує конфліктна ситуація між мною та КУ.

2. Зберегти штат школи. За моїми рішеннями було скорочено ставку сторожа, та переведено медичну сестру на 0,75 ставки. На даний час у школі має працювати два двірника , але по факту працює один. Задля незрозумілої для мене економії районного бюджету через нестачу коштів і вимогу райдержадміністрації скорочувати ставки, я не беру другого двірника, в наслідок чого знизилась якість прибирання подвір’я (1.6 га).

3. Порозумітися із всіма батьками школи. На мене подаються скарги до різних інстанцій.

4. Відремонтувати стіни у коридорах та на сходах у повному обсязі.

5. Закрити всі колодязі відповідними безпечними та естетичними люками (накриті плитами та звареними решітками).

6. Замінити водопостачальну трубу. На цей момент водопроводу школи більше 32 років, труба прогнила і постійно протікає. Так на території школи і у даний час існує порив, що призводить до зниження якості води через потрапляння бруду (клопотання розіслані, але бажання виконати роботу у відповідних установ немає). Районний бюджет переплачує за вилиту воду у землю.

7. Забезпечити школу генератором для котельні. Постійно існує ризик аварійного відключення електроенергії. Через це вже зіпсовано піролізний котел та ремонтувався шнек у котлі під вугілля.

8. Добитися виконання якісних робіт по ремонту спортивного та актового залів. Ремонт триває і зараз, якість його дуже низька.

9. Відновити систему вентиляції у школі.

10. Виконати вимоги Голопристанського районного відділу Головного Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій (приписи № 203, №400) по встановленню пожежної сигналізації у школі, проведенню обробки дерев’яних конструкцій дахових приміщень, забезпечити школу протипожежним водопостачанням

Вважаю, що директором має бути більш жорстка, рішуча та водночас дипломатична людина, щоб виконати всі виклики, які стоять перед школою.

Кiлькiсть переглядiв: 809

Коментарi

  • игор

    2017-12-20 11:15:59

    нема взаємної роботи з обслуговуючими організацшями району-це не ваша провина-тепер таке скрізь.......